» Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu znajdującej się pod adresem:
amuz.wroc.pl

Data publikacji strony internetowej: 28.12.2021 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.12.2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona posiada możliwość zwiększenia kontrastu w celu ułatwienia korzystania z portalu dla osób słabo widzących.

Treści niedostępne:

 • brak czytacza,

 • treści niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności,

 • dodane obrazki w formie zdjęć, plakatów czy innych form graficznych, które
  nie posiadają opisów dodatkowych,

 • wykresy, zwizualizowane struktury, np. organizacyjne, które nie posiadają opisów dodatkowych,

 • tabele niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności.

Wyłączenia

 • linki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, xls, których nie wytworzyła Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

 • treści będące w posiadaniu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego
  we Wrocławiu, które nie zostały przez nią lub na jej rzecz wytworzone lub przez nią nabyte, albo, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  nie jest uprawniona.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia 20.12.2021 r.

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Karolina Mazurkiewicz, adres poczty elektronicznej: karolina.mazurkiewicz@amkl.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 310 05 67. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż
w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności
lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: 
https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek główny A wraz z oficynami B i C pl. Jana Pawła II nr 2
 2. bezprogowe wejście do budynku z poziomu terenu od strony placu Jana Pawła II , wjazd na wysoki parter za pomocą dźwigu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych, wjazd na wyższe kondygnacje za pomocą windy osobowej dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych
 3. dostępność oficyny wysokiej B  przez budynek główny A (na 1 piętrze)
 4. dostępność do oficyny niskiej C wejście do budynku podjazdem, dojście do budynku od strony ul. Zelwerowicza (tutaj można wjechać tylko na parter, piętro będzie niedostępne.
 5. Budynek D ul. Zelwerowicza 3a-5
 6. bezprogowe wejście do budynku z poziomu terenu dziedzińca budynku od strony
 7. ul. Zelwerowicza, wewnątrz budynku dźwig dla osób niepełnosprawnych
 8. Budynek E ul. Zelwerowicza 7-11
 9. wjazd do budynku przez bramę od strony ul. Zelwerowicza i bezprogowe wejście z poziomu terenu od strony dziedzińca budynku E, wewnątrz budynku winda osobowa dostosowana do przewozu osób niepełnosprawnych
 10. opcjonalnie: wjazd samochodem do garażu podziemnego i windą osobową na poszczególne kondygnacje
 11. opcjonalnie: dostęp do Budynku E z budynku D lub dziedzińca budynku D  - wejścia bezprogowe
 12. Budynek F ul. Podwale 13
 13. wejście bezprogowe do budynku od strony ul. Zelwerowicza przez dziedziniec budynku D,
 14. wjazd na wysoki parter platformą dla osób niepełnosprawnych, wewnątrz budynku winda osobowa przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych
 15. opcjonalnie dostęp do budynku przez budynek główny A z poziomu pierwszego piętra

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Informacje uzupełniające

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

50-043 Wrocław, ul. pl. Jana Pawła II 2
Tel.: 71 310 05 00
E-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl
Strona internetowa: www.amuz.wroc.pl