» Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

 

 

 

Spis treści

I. Postanowienia ogólne

II. Rejestracja

III. Warunki zawierania umów sprzedaży

IV. Realizacja zamówienia

V. Odstąpienie od umowy

VI. Reklamacje

VII. Postanowienia końcowe

VIII. Załączniki

 

 

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (zwanej dalej „Akademią”) jest prowadzony pod adresem: www.https://sklep.amkl.edu.pl przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu przy Jana Pawła II nr 2, 50‑043 Wrocław, tel. 71 310 05 19, NIP 897 15 46 349, REGON 0000275748.
 2. Regulamin Sklepu internetowego wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287) określa:
 3. zasady korzystania ze Sklepu internetowego Akademii;
 4. warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie internetowym, dostarczania zamówionych produktów oraz zasady uiszczania ceny sprzedaży;
 5. uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy;
 6. zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 7. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 8. Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z siedzibą przy pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław;
 9. Sklepie internetowym – należy przez to rozumieć prowadzony przez Sprzedawcę Sklep internetowy zajmujący się sprzedażą produktów na odległość, dostępny pod adresem internetowym https://sklep.amkl.edu.pl;
 10. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy prawa taką zdolność przyznają, korzystającą ze Sklepu internetowego, w tym w szczególności dokonującą zakupów;
 11. Konsumencie – należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, korzystającego ze Sklepu internetowego, w tym w szczególności dokonującego zakupów w celu niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 12. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Sklepu internetowego Sprzedawcy;
 13. Konto Klienta – należy przez to rozumieć usługę świadczoną przez Sprzedawcę drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu konta;
 14. Produkcie – należy przez to rozumieć książki i czasopisma dotyczące różnych dziedzin wiedzy o sztuce, nuty i partytury oraz wydawnictwa fonograficzne wydane przez Sprzedawcę;
 15. Formularzu zamówienia – należy przez to rozumieć formularz wygenerowany przez system informatyczny Sklepu internetowego potwierdzający dane niezbędne do realizacji zamówienia;
 16. Koszyku – należy przez to rozumieć funkcjonalność Sklepu internetowego pozwalającą na podgląd oraz modyfikacje zamówienia w zakresie: liczby produktów, danych do faktury, sposobu dostawy lub odbioru, formy płatności;
 17. PDF (Portable Document Format) – należy przez to rozumieć formę pliku opracowaną przez firmę Adobe Systems;
 18. Newsletterze – należy przez to rozumieć bezpłatną usługę elektroniczną świadczoną przez Sprzedawcę, polegającą na cyklicznej dystrybucji za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o Produktach i usługach dostępnych za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 19. W celu umożliwienia zapoznania się z treścią Regulaminu zamieszczony on jest na stronie Sklepu internetowego. Regulamin udostępniany jest w formie pliku w formacie PDF, który pozwala na jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.
 20. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu internetowego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości założenia konta Klienta oraz złożenia zamówienia. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 21. Dane teleadresowe umożliwiające kontakt ze Sprzedawcą:
  1. za pomocą poczty elektronicznej: wydawnictwo@amkl.edu.pl,
  2. telefonicznie: od poniedziałku do czwartku w godz. od 9.00 do 14.00 pod numerem telefonu 71 310 05 19,
  3. osobiście od poniedziałku do czwartku w godz. od 9.00 do 14.00 w budynku „A” Akademii, pokój 311A.

 

II. Rejestracja

 1. Rejestracja w Sklepie internetowym umożliwia:
  1. wprowadzanie, edytowanie i usuwanie danych, w tym adresów dostawy, składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych danych, bieżące edytowanie zamówienia,
  2. generowanie dokumentów sprzedaży,
  3. przeglądanie historii zamówień,
  4. zamówienie i rezygnację z otrzymywania Newslettera.
 2. W celu rejestracji w Sklepie internetowym należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, nazwę użytkownika, adres e-mail oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami Regulaminu.
 3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta Sprzedawca na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej przesyła potwierdzenie rejestracji.
 4. Rejestracja w Sklepie internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta.
 5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych wprowadzonych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień Konta Klienta.
 6. Umowa o prowadzenie Konta Klienta zawierana jest na czas nieokreślony
  oraz świadczona jest bezpłatnie. Klient może zrezygnować z prowadzenia Konta Klienta i żądać jego usunięcia w każdym czasie i bez podania przyczyny. Z tytułu rezygnacji nie są pobierane jakiekolwiek opłaty. W celu rezygnacji ze świadczenia usługi należy przesłać stosowne żądanie za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie Sklepu internetowego lub bezpośrednio pod adres wydawnictwo@amkl.edu.pl.
 7. Usunięcie Konta Klienta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta.
 8. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi Newslettera. Subskrypcja Newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa Newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.
 9. W celu rezygnacji ze świadczenia usługi Newslettera należy przesłać stosowne żądanie za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie Sklepu internetowego lub bezpośrednio pod adres wydawnictwo@amkl.edu.pl.
 10. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”).
 11. Warunkiem technicznym wymaganym do przeglądania Sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu, niezbędne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową w aktualnej wersji (Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari). Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego, w tym rejestracji Konta Klienta, składania zamówienia na Produkty, niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (tzw. e-mail).
 12. W ramach korzystania ze Sklepu internetowego zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się̨ od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu internetowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu internetowego do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronie internetowej Sklepu internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
 13. Rozliczenia transakcji przy użyciu systemu natychmiastowych płatności przeprowadzane są̨ za pośrednictwem Serwisu Cashbill SA. Usługi te świadczy Cashbill SA z siedzibą w Katowicach (40-082), przy ul. Jana III Sobieskiego 2, zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: https://www.cashbill.pl/pobierz/dokumenty/.

 

III. Warunki zawierania umów sprzedaży

 1. Sprzedawca oferuje Produkty wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Obowiązująca cena sprzedaży każdego Produktu opublikowana jest przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego. Wszystkie ceny produktów widoczne na stronie internetowej Sklepu internetowego:
  1. zawierają podatek od towarów i usług,
  2. podawane są w złotych polskich,
  3. nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów znajdujących się w ofercie oraz do przeprowadzania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
 4. Ceną sprzedaży Produktu jest wyłącznie cena obowiązująca w chwili składania zamówienia na dany Produkt.
 5. Zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego mogą być składane przez siedem dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 6. Złożenie zamówienia nie wymaga posiadania konta w Sklepie internetowym.
 7. Sklep internetowy umożliwia Klientowi założenie konta. Można to zrobić, wypełniając online formularz rejestracyjny. Założenie konta w Sklepie internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego są nieodpłatne.
 8. Klient może usunąć posiadane konta w dowolnym momencie. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail z taką prośbą na adres: wydawnictwo@amkl.edu.pl. Sprzedawca zaprzestanie wówczas świadczenia usługi prowadzenia konta. W przypadku rezygnacji Klient utraci dostęp do danych zawartych na koncie.
 9. W celu złożenia zamówienia Klient powinien:
 10. w przypadku posiadania konta zalogować się na konto w Sklepie internetowym albo skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez konieczności posiadania konta;
 11. dokonać wyboru Produktów;
 12. wybrać sposób dostawy lub odbioru przedmiotu sprzedaży;
 13. w przypadku zamówienia z dostawą podać adres dostawy;
 14. podać dane do faktury;
 15. wybrać formę płatności spośród dostępnych w Sklepie internetowym;
 16. oświadczyć, że znany jest mu Regulamin;
 17. wyrazić zgodę na wszelkie warunki zawarte w Regulaminie;
 18. wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Formularzu zamówienia, wyłącznie w celu korzystania ze Sklepu internetowego i dla celów marketingowych związanych z jego funkcjonowaniem, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781);
 19. potwierdzić poprawność wprowadzonych danych poprzez kliknięcie ikony „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 20. Po złożeniu zamówienia na adres e-mail podany w Formularzu zamówienia wysyłana jest wiadomość ze szczegółami zamówienia wraz z załączonym w wersji elektronicznej Regulaminem. Przesłanie ww. wiadomości stanowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Do przesyłki zawierającej Produkt dołączony jest Formularz zamówienia, a na żądanie Klienta również faktura VAT.
 21. W przypadku, w którym Sprzedawca nie potwierdzi przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa między Klientem a Sprzedawcą nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich uiszczenia.
 22. Dostawa Produktów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
 23. Koszt dostawy ponosi Klient. Koszt ten jest zależny od wybranego sposobu dostawy oraz wagi przesyłki i jest zgodny z cennikiem usług Poczty Polskiej SA.
 24. W przypadku zmiany cennika usług Poczty Polskiej SA Sprzedawca zastrzega możliwość zmian kosztów dostawy.
 25. Koszt zamówienia obejmuje cenę sprzedaży i koszt dostawy wraz z wliczonym podatkiem od towarów i usług według obowiązującej stawki. Klient jest informowany o całkowitym koszcie zamówienia w podsumowaniu Koszyka.
 26. Opłata zamówienia może nastąpić:
 27. za pośrednictwem systemu natychmiastowych płatności dostępnych w Sklepie internetowym,
 28. przelewem bankowym na numer rachunku Sprzedawcy: 40 1090 2398 0000 0001 0205 0428, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2, 50–043 Wrocław;
 29. gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy.
 30. Warunkiem przejścia do płatności natychmiastowej jest prawidłowe podanie danych teleadresowych wraz z adresem poczty e-mail, pod którym Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktowania się w sprawach związanych z realizacją zamówienia.
 31. Płatność przelewem uznaje się za zakończoną w momencie zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy. Numer rachunku podany jest w automatycznie generowanym e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia określony w otrzymanym drogą e‑mail potwierdzeniu złożenia zamówienia.
 32. Opłaty należy dokonać w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu nieopłacone zamówienie zostanie anulowane przez Sprzedawcę.

 

IV. Realizacja zamówienia 

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni kalendarzowych od daty zaksięgowania płatności za zamówienie.
 2. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z tego powodu, pomimo dochowania przez Sprzedawcę i firmę̨ doręczającą należytej staranności, dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się̨ niemożliwe.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę bądź opóźnienie w terminie doręczenia Produktu przez Pocztę Polską SA.
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności całkowicie lub czasowo uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, przy czym o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się poinformować Klienta niezwłocznie, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od wystąpienia przyczyny uniemożliwiającej lub utrudniającej realizację zamówienia, i powiadomić Klienta o nowym terminie realizacji zamówienia.
 5. Możliwe są czasowe opóźnienia w realizacji zamówień, informacje o nich będą zamieszczane na stronie Sklepu internetowego.

 

V. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu zakupionego w Sklepie internetowym w ciągu 14 dni od daty odebrania Produktu bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w części VI ust. 7.
 2. Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Zgłoszenie odstąpienia od umowy należy przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie Sklepu internetowego lub listownie na adres Sprzedawcy.
 4. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia zgłoszenia odstąpienia od umowy. O zachowaniu tego terminu decyduje data nadania Produktu.
 5. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy należy dokonać zwrotu Produktu do Sklepu internetowego i dołączyć fakturę VAT lub Formularz zamówienia, a przesyłkę opisać jako „zwrot”.
 1. Zwrot wartości zakupionego Produktu zostanie zrealizowany w terminie do 14 dni od chwili otrzymania Produktu lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania.
 2. Sprzedawca zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność, w tym koszty dostawy Produktu, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt. 8.
 3. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Ponadto, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż̇ najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Przesyłki wysłane na adres Sprzedawcy za pobraniem nie będą odbierane.

 

VI. Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Konsumentowi Produktu wolnego od wad fizycznych i prawnych. Jakiekolwiek postanowienia niniejszego rozdziału nie wyłączają i nie ograniczają uprawnień Klienta nabywającego Produkt jako Konsument.
 2. W przypadku stwierdzenia wady Konsumentowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie dwóch lat od daty doręczenia towaru i jednego roku od daty stwierdzenia wady towaru.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne można przesłać za pośrednictwem Formularza kontaktowego na stronie Sklepu internetowego lub listownie na adres Sprzedawcy. Konsument może także skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego, stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 4. Odpowiednio zabezpieczony Produkt należy przesłać na adres Sprzedawcy wraz z fakturą VAT lub Formularzem zamówienia, a przesyłkę opisać jako „reklamacja”. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym Produktem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji.
 6. Po rozpatrzeniu reklamacji na korzyść Konsumenta Sprzedawca wymieni Konsumentowi reklamowany Produkt na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu) Konsument ma prawo odstąpić od umowy. W takim przypadku zwrot należności za reklamowany Produkt zostanie zrealizowany w terminie do 14 dni roboczych. Sprzedawca przekaże należność na konto wskazane przez Konsumenta.
 7. Uszkodzenia Produktu powstałe z winy Konsumenta nie podlegają reklamacji.
 8. Klient nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością̨ zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się̨ do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Sprzedawca wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę̨ usunie. Sprzedawca może również̇ odstąpić́ od umowy, zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem kwotę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność́ Sprzedawcy za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się̨ do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Produktu.
 9. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych: Konto Klienta lub Newsletter można składać za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie Sklepu internetowego lub bezpośrednio pod adresem: wydawnictwo@amkl.edu.pl oraz pisemnie pod adresem Sprzedawcy.
 10. W opisie reklamacji należy zamieścić informacje o okolicznościach dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności o rodzaju i dacie wystąpienia nieprawidłowości, oraz dane umożlwiające kontakt ze składającym reklamację. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Sprzedawcą a Klientem. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z jego brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 5. Ewentualne spory pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z dnia z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.).
 6. Ewentualne spory powstałe miedzy Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o których mowa w części I Regulaminu.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 9. Niniejszy regulamin obowiązuje od 21 marca 2022 roku.

 

VIII. Załączniki

Załącznik nr 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2. Wzór formularza reklamacyjnego