Uczeń – nauczyciel – rodzic w rzeczywistości edukacji muzycznej. Triada w kryzysie?

30,00 

tom 1 w serii „Edukacja Muzyczna – Idee, Tendencje, Dążenia”

red.  A. Golema, M. Kramarz

Wrocław 2019

Na stanie

Opis

 

Spośród licznych zagadnień związanych z edukacją muzyczną sytuacja w triadzie uczeń – nauczyciel – rodzic wzbudza najwięcej emocji. W obszarze tym bowiem odnajdujemy całe spektrum uczuć: od fascynacji i radości, przez zaniepokojenie i smutek, po rozdrażnienie, niechęć i wzajemną wrogość. Przy prawidłowym współdziałaniu uczniów, nauczycieli i rodziców wartością dodaną staje się zdrowy, przyjazny klimat towarzyszący niełatwej przecież edukacji artystycznej. Jeśli jednak harmonia we wzajemnych relacjach zamienia się w uciążliwą konieczność obcowania ze sobą, a pogłębiający się dystans tworzy trudny do zniesienia dyskomfort, mamy do czynienia z sytuacją kryzysową. Kryzys jako zjawisko powszechnie występujące wszędzie tam, gdzie dokonuje się rozwój, przemiana starego w nowe – niekoniecznie musi wybrzmiewać pejoratywnie. Przeciwnie – umiejętne zagospodarowanie przestrzeni kryzysu otwiera nowe perspektywy doskonalenia, zarówno w odniesieniu do nauczyciela, jak i do rodzica i jego dziecka. Tej właśnie problematyce poświęcony jest prezentowany tom. Jego treść podzielona została na trzy części.

W części pierwszej autorzy artykułów analizują wzajemne relacje w triadzie, wskazując ich istotne elementy z punktu widzenia edukacji muzycznej. Zbiór tematów podjętych w części drugiej osadza czytelnika w środowisku rodzinnym i rówieśniczym młodego człowieka, dostarczając materiału do przemyśleń i podjęcia działań wspierających. Część trzecia kieruje światło w stronę ucznia zanurzonego w rzeczywistości szkoły muzycznej, dotykając tak znaczących zagadnień, jak przeżywanie kryzysu, budowanie motywacji, poznanie wzajemnych oczekiwań oraz relacja mistrz – uczeń.

 

Wyrażamy nadzieję, że treści książki pobudzą zdrową refleksję i zainspirują do konstruktywnej aktywności wszystkie podmioty tworzące tę żywą i piękną triadę: uczeń – nauczyciel – rodzic.

 

Informacje dodatkowe

Waga 380 g

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

Część I. Uczeń – nauczyciel – rodzic: wybrane ujęcia wzajemnych relacji w odniesieniu do edukacji muzycznej

 

Zofia Konaszkiewicz

Nauczyciele, uczniowie, rodzice w kontekście nauczania muzyki – współpraca, bezsilność, wrogość

Teachers, Students and Parents in the Context of Music Teaching – Cooperation, Helplessness, Hostility

Andrzej Ładyżyński

Nakłoń swego ucha, czyli o słuchaniu rodzicielskim, nauczycielskim i uczniowskim

Turn Your Ear to Me, or on Parents’, Teachers’ and Students’ Listening

Ewa Szatan

Nauczyciel – uczeń – rodzic i konstruktywistyczne podejście do „sztuki nauczania” rytmiki

Teacher – Student – Parent and the Constructivist Approach to the ‘Art of Teaching’ Eurhythmics

Dominika Lenska

Pokoleniowa transmisja wartości kultury muzycznej i jej współczesne oblicze

Inter-Generational Transmission of Musical Culture Values and Its Contemporary Nature

 

Część II. Środowisko rodzinne i rówieśnicze a pedagogika muzyki

 

Karolina Markowska

Pedagogika kognitywistyczna – rodzaje komunikacji w procesie twórczego rozwoju dziecka

Cognitivist Pedagogy – Types of Communication in the Process a Child’s Creative Development

Wiesław Pluskota

Czy szkoła muzyczna jest punktem świadczenia usług?

Is Music School a Service-Providing Centre?

Amelia Kramarczyk-Pępek

Tutoring rodzinny – kluczem do sukcesu ucznia na przykładzie szkół Stowarzyszenia „Sternik”

Family Tutoring – the Key to a Student’s Success, As Exemplified by the ‘Sternik’ Association Schools

Aleksandra Cuper

Zainteresowania muzyczne młodzieży a edukacja muzyczna

Young People’s Musical Interests and Music Education

Jagoda Rusowicz

To kto w końcu kogo uczy? Czyli o programach rodzinnego muzykowania

So Who Is Teaching Whom? On Family Music-Making Programmes

 

Część III. Uczeń w przestrzeni edukacji muzycznej

 

Alexandra Butor

Reanimacja motywacji – praktyczne sposoby przywracania motywacji wewnętrznej ucznia szkoły muzycznej

The Resuscitation of Motivation – Practical Methods of Restoring Intrinsic Motivation of a Music School Student

Magdalena Moruś

Uczeń w szkole muzycznej – oczekiwania dzieci i młodzieży, ich rodziców i nauczycieli

A Music School Student – the Expectations of Children and Youth, Their Parents and Teachers

Joanna Jemielnik

Relacja mistrz – uczeń czy partnerstwo edukacyjne?

The Master-Student Relationship or Educational Partnership?

Amelia Golema, Małgorzata Kramarz

Moje dziecko już nie chce grać – doświadczenie kryzysu w edukacji muzycznej

My Child No Longer Wants to Play – A Crisis Experience in Music Education

 

Może spodoba się również…