Uczeń – nauczyciel – rodzic w rzeczywistości edukacji muzycznej. Triada w kryzysie?

30,00 

tom 1 w serii „Edukacja Muzyczna – Idee, Tendencje, Dążenia”

red.  A. Golema, M. Kramarz

Wrocław 2019

Na stanie

Opis

 

Spośród licznych zagadnień związanych z edukacją muzyczną sytuacja w triadzie uczeń – nauczyciel – rodzic wzbudza najwięcej emocji. W obszarze tym bowiem odnajdujemy całe spektrum uczuć: od fascynacji i radości, przez zaniepokojenie i smutek, po rozdrażnienie, niechęć i wzajemną wrogość. Przy prawidłowym współdziałaniu uczniów, nauczycieli i rodziców wartością dodaną staje się zdrowy, przyjazny klimat towarzyszący niełatwej przecież edukacji artystycznej. Jeśli jednak harmonia we wzajemnych relacjach zamienia się w uciążliwą konieczność obcowania ze sobą, a pogłębiający się dystans tworzy trudny do zniesienia dyskomfort, mamy do czynienia z sytuacją kryzysową. Kryzys jako zjawisko powszechnie występujące wszędzie tam, gdzie dokonuje się rozwój, przemiana starego w nowe – niekoniecznie musi wybrzmiewać pejoratywnie. Przeciwnie – umiejętne zagospodarowanie przestrzeni kryzysu otwiera nowe perspektywy doskonalenia, zarówno w odniesieniu do nauczyciela, jak i do rodzica i jego dziecka. Tej właśnie problematyce poświęcony jest prezentowany tom. Jego treść podzielona została na trzy części.

W części pierwszej autorzy artykułów analizują wzajemne relacje w triadzie, wskazując ich istotne elementy z punktu widzenia edukacji muzycznej. Zbiór tematów podjętych w części drugiej osadza czytelnika w środowisku rodzinnym i rówieśniczym młodego człowieka, dostarczając materiału do przemyśleń i podjęcia działań wspierających. Część trzecia kieruje światło w stronę ucznia zanurzonego w rzeczywistości szkoły muzycznej, dotykając tak znaczących zagadnień, jak przeżywanie kryzysu, budowanie motywacji, poznanie wzajemnych oczekiwań oraz relacja mistrz – uczeń.

 

Wyrażamy nadzieję, że treści książki pobudzą zdrową refleksję i zainspirują do konstruktywnej aktywności wszystkie podmioty tworzące tę żywą i piękną triadę: uczeń – nauczyciel – rodzic.

 

Informacje dodatkowe

Waga 380 g

Spis treści

  Wprowadzenie  
Część I. Uczeń – nauczyciel – rodzic: wybrane ujęcia wzajemnych relacji w odniesieniu do edukacji muzycznej
  Zofia Konaszkiewicz Nauczyciele, uczniowie, rodzice w kontekście nauczania muzyki – współpraca, bezsilność, wrogość Teachers, Students and Parents in the Context of Music Teaching – Cooperation, Helplessness, Hostility Andrzej Ładyżyński Nakłoń swego ucha, czyli o słuchaniu rodzicielskim, nauczycielskim i uczniowskim Turn Your Ear to Me, or on Parents’, Teachers’ and Students’ Listening Ewa Szatan Nauczyciel – uczeń – rodzic i konstruktywistyczne podejście do „sztuki nauczania” rytmiki Teacher – Student – Parent and the Constructivist Approach to the ‘Art of Teaching’ Eurhythmics Dominika Lenska Pokoleniowa transmisja wartości kultury muzycznej i jej współczesne oblicze Inter-Generational Transmission of Musical Culture Values and Its Contemporary Nature  
Część II. Środowisko rodzinne i rówieśnicze a pedagogika muzyki
  Karolina Markowska Pedagogika kognitywistyczna – rodzaje komunikacji w procesie twórczego rozwoju dziecka Cognitivist Pedagogy – Types of Communication in the Process a Child’s Creative Development Wiesław Pluskota Czy szkoła muzyczna jest punktem świadczenia usług? Is Music School a Service-Providing Centre? Amelia Kramarczyk-Pępek Tutoring rodzinny – kluczem do sukcesu ucznia na przykładzie szkół Stowarzyszenia „Sternik” Family Tutoring – the Key to a Student’s Success, As Exemplified by the ‘Sternik’ Association Schools Aleksandra Cuper Zainteresowania muzyczne młodzieży a edukacja muzyczna Young People’s Musical Interests and Music Education Jagoda Rusowicz To kto w końcu kogo uczy? Czyli o programach rodzinnego muzykowania So Who Is Teaching Whom? On Family Music-Making Programmes  
Część III. Uczeń w przestrzeni edukacji muzycznej
  Alexandra Butor Reanimacja motywacji – praktyczne sposoby przywracania motywacji wewnętrznej ucznia szkoły muzycznej The Resuscitation of Motivation – Practical Methods of Restoring Intrinsic Motivation of a Music School Student Magdalena Moruś Uczeń w szkole muzycznej – oczekiwania dzieci i młodzieży, ich rodziców i nauczycieli A Music School Student – the Expectations of Children and Youth, Their Parents and Teachers Joanna Jemielnik Relacja mistrz – uczeń czy partnerstwo edukacyjne? The Master-Student Relationship or Educational Partnership? Amelia Golema, Małgorzata Kramarz Moje dziecko już nie chce grać – doświadczenie kryzysu w edukacji muzycznej My Child No Longer Wants to Play – A Crisis Experience in Music Education  

Może spodoba się również…