Edukacja muzyczna w świecie zagrożonych wartości

25,00 

tom 2 w serii „Edukacja Muzyczna – Idee, Tendencje, Dążenia”

red. A. Golema, M. Szymańska, H. Tomaszek-Plewa

Wrocław 2020

Na stanie

Opis

Drugi tom serii „Edukacja Muzyczna. Idee, Tendencje, Dążenia”, wydany pod auspicjami Katedry Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, jest odbiciem namysłu reprezentantów pedagogiki muzycznej nad tytułową problematyką, osadzoną we współczesnej rzeczywistości, która niesie ze sobą niemało zagrożeń dla człowieka i wyznawanych przez niego wartości. Wnioski płynące z analiz autorów nie są zbyt optymistyczne, niemniej nadzieję na poprawę kondycji polskiej edukacji muzycznej budzą zarówno ciekawe inicjatywy płynące ze strony doświadczonych nauczycieli, jak i postawa studentów czy młodych ludzi pracujących w ramach projektów na rzecz przybliżania muzyki wartościowej artystyczne różnym grupom społecznym. Książka, którą przekazujemy czytelnikom, nie wyczerpuje tematu, ufamy jednak, że wzbudzi refleksję i zachęci do poszukiwania nowych rozwiązań na rzecz edukacji muzycznej w Polsce, a także skłoni do stawiania pytań o jej istotę i cele.


SPIS TREŚCI

 

Małgorzata Szymańska

Wprowadzenie

 

Część I. Idee i wartości w kontekście przeszłości, teraźniejszości i przyszłości polskiej edukacji muzycznej

 

Zofia Konaszkiewicz

Edukacja muzyczna w świecie zagrożonych wartości

Music Education in the World of Endangered Values

Zofia Bernatowicz

Ars musica – zapomniane źródło komunikacji

Ars Musica – A Forgotten Source of Communication

Elżbieta Szubertowska

Całożyciowa edukacja muzyczna wobec zagrożonych wartości

Lifelong Music Education vs. Endangered Values

Rafał Ciesielski

Co (dziś) jest przedmiotem i celem powszechnej edukacji muzycznej?

What Is the Subject and Purpose of Universal Music Education (Today)?

Kacper Kubiak

Idea cudowna a groźna. O pięknie (w) edukacji muzycznej. W poszukiwaniu wartości humanistycznych

A Wonderful Yet Dangerous Idea. About the Beauty (in/of) Music Education. In Search of Humanist Values

 

Część II. W poszukiwaniu nowych inspiracji i obszarów działań na rzecz edukacji muzycznej

 

Alicja Delecka-Bury

Ustawiczne dążenie do podnoszenia jakości kształcenia nauczycieli na przykładzie działalności Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie

Continuous Efforts to Improve the Quality of Teacher Education Exemplified by the Activity of the Faculty of Musical Education of the Academy of Art in Szczecin

Małgorzata Nowak

Chór w liceum jako wsparcie dla rozwoju muzycznego i kształtowania postaw ucznia

A Secondary School Choir Supporting Musical Development and Shaping Students’ Attitudes

Barbara Pazur

Muzyczne zajęcia gordonowskie – i dla niemowlęcia, i dla studenta

Gordonian Music Classes – From Babies to Academic Students

Wiesława Aleksandra Sacher

Niepokojący duet – dziecięca percepcja muzyki artystycznej a współczesna muzyka popularna

A Disturbing Duo – A Child’s Perception of Artistic Music and Contemporary Popular Music

Marta Kondracka-Szala

Wartościowa muzyka w edukacji dzieci – założenia a codzienność

Valuable Music in Children Education – Ideas and Everyday Life

Aleksandra Joanna Garbal

Rozwijanie wyobraźni muzycznej i kształtowanie wrażliwości małego dziecka żyjącego w świecie zagrożonych wartości – propozycja własnych miniatur

Developing Musical Imagination and Shaping the Sensitivity of Small Children Living in a World of Endangered Values – A Proposal of the Author’s Miniatures

Magdalena Moruś

Pasja, trud, wychowanie – rola i miejsce szkoły muzycznej I stopnia we współczesnym świecie

Passion, Effort, Education – The Role and Place of First-Level Music Schools in Contemporary World

Piotr Stefaniszyn

Rola muzyki w systemie wychowawczym św. Jana Bosko w dobie zagrożonych wartości

The Role of Music in the Educational System of St John Bosco in the Age of Endangered Values

Małgorzata Dyrlica

Czego o emocjach nauczyć nas może muzyka?

What Can Music Teach Us when It Comes to Emotions?

Amelia Golema, Małgorzata Kramarz

Prawda czy playback? Rozważania o świadomym uczestnictwie we własnym rozwoju artystycznym

Truth or Playback? Deliberations Regarding Conscious Participation in One’s Own Artistic Development

Informacje dodatkowe

Waga 494 g
Wymiary 16,5 × 2 × 24 cm

Może spodoba się również…