Edukacja muzyczna w świecie zagrożonych wartości

25,00 

tom 2 w serii „Edukacja Muzyczna – Idee, Tendencje, Dążenia”

red. A. Golema, M. Szymańska, H. Tomaszek-Plewa

Wrocław 2020

Na stanie

Opis

 

Drugi tom serii „Edukacja Muzyczna. Idee, Tendencje, Dążenia”, wydany pod auspicjami Katedry Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, jest odbiciem namysłu reprezentantów pedagogiki muzycznej nad tytułową problematyką, osadzoną we współczesnej rzeczywistości, która niesie ze sobą niemało zagrożeń dla człowieka i wyznawanych przez niego wartości. Wnioski płynące z analiz autorów nie są zbyt optymistyczne, niemniej nadzieję na poprawę kondycji polskiej edukacji muzycznej budzą zarówno ciekawe inicjatywy płynące ze strony doświadczonych nauczycieli, jak i postawa studentów czy młodych ludzi pracujących w ramach projektów na rzecz przybliżania muzyki wartościowej artystyczne różnym grupom społecznym. Książka, którą przekazujemy czytelnikom, nie wyczerpuje tematu, ufamy jednak, że wzbudzi refleksję i zachęci do poszukiwania nowych rozwiązań na rzecz edukacji muzycznej w Polsce, a także skłoni do stawiania pytań o jej istotę i cele.

 

Informacje dodatkowe

Waga 494 g
Wymiary 16,5 × 2 × 24 cm

Spis treści

  SPIS TREŚCI   Małgorzata Szymańska Wprowadzenie  

Część I. Idee i wartości w kontekście przeszłości, teraźniejszości i przyszłości polskiej edukacji muzycznej

  Zofia Konaszkiewicz Edukacja muzyczna w świecie zagrożonych wartości Music Education in the World of Endangered Values Zofia Bernatowicz Ars musica – zapomniane źródło komunikacji Ars Musica – A Forgotten Source of Communication Elżbieta Szubertowska Całożyciowa edukacja muzyczna wobec zagrożonych wartości Lifelong Music Education vs. Endangered Values Rafał Ciesielski Co (dziś) jest przedmiotem i celem powszechnej edukacji muzycznej? What Is the Subject and Purpose of Universal Music Education (Today)? Kacper Kubiak Idea cudowna a groźna. O pięknie (w) edukacji muzycznej. W poszukiwaniu wartości humanistycznych A Wonderful Yet Dangerous Idea. About the Beauty (in/of) Music Education. In Search of Humanist Values  

Część II. W poszukiwaniu nowych inspiracji i obszarów działań na rzecz edukacji muzycznej

  Alicja Delecka-Bury Ustawiczne dążenie do podnoszenia jakości kształcenia nauczycieli na przykładzie działalności Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie Continuous Efforts to Improve the Quality of Teacher Education Exemplified by the Activity of the Faculty of Musical Education of the Academy of Art in Szczecin Małgorzata Nowak Chór w liceum jako wsparcie dla rozwoju muzycznego i kształtowania postaw ucznia A Secondary School Choir Supporting Musical Development and Shaping Students’ Attitudes Barbara Pazur Muzyczne zajęcia gordonowskie – i dla niemowlęcia, i dla studenta Gordonian Music Classes – From Babies to Academic Students Wiesława Aleksandra Sacher Niepokojący duet – dziecięca percepcja muzyki artystycznej a współczesna muzyka popularna A Disturbing Duo – A Child’s Perception of Artistic Music and Contemporary Popular Music Marta Kondracka-Szala Wartościowa muzyka w edukacji dzieci – założenia a codzienność Valuable Music in Children Education – Ideas and Everyday Life Aleksandra Joanna Garbal Rozwijanie wyobraźni muzycznej i kształtowanie wrażliwości małego dziecka żyjącego w świecie zagrożonych wartości – propozycja własnych miniatur Developing Musical Imagination and Shaping the Sensitivity of Small Children Living in a World of Endangered Values – A Proposal of the Author’s Miniatures Magdalena Moruś Pasja, trud, wychowanie – rola i miejsce szkoły muzycznej I stopnia we współczesnym świecie Passion, Effort, Education – The Role and Place of First-Level Music Schools in Contemporary World Piotr Stefaniszyn Rola muzyki w systemie wychowawczym św. Jana Bosko w dobie zagrożonych wartości The Role of Music in the Educational System of St John Bosco in the Age of Endangered Values Małgorzata Dyrlica Czego o emocjach nauczyć nas może muzyka? What Can Music Teach Us when It Comes to Emotions? Amelia Golema, Małgorzata Kramarz Prawda czy playback? Rozważania o świadomym uczestnictwie we własnym rozwoju artystycznym Truth or Playback? Deliberations Regarding Conscious Participation in One’s Own Artistic Development

Może spodoba się również…