Magnificat. Od biblijnego tekstu do polskiej kompozycji muzycznej XX i początków XXI wieku

50,00 

Tomasz M. Kienik

Wrocław 2019

Na stanie

SKU: 978-83-65473-13-4 Kategorie: , Tag:

Opis

 

Prezentowana monografia przedstawia problematykę muzycznych opra­cowań Magnificat w ujęciu historycznym i analitycznym. Wychodząc od in­terpretacji biblijnego tekstu, autor rozważa przemiany, jakie dokonywały się w zakresie umuzycznienia kantyku Maryi ze szczególnym uwzględnie­niem dzieł polskich XX i początku XXI wieku.

 

Monumentalna, imponująca rozmachem i rozległością horyzontów badawczych pra­ca jest pierwszą w polskim (a najprawdopodobniej i w światowym) piśmiennictwie muzycznym monografią ujmującą problematykę Magnificat w tak pełny, wielostron­ny i wielopoziomowy sposób. Autor dokonał niezmiernie cennego syntetyczno-suma­rycznego przeglądu Magnificat w skali globalnej, a na tym tle – w skali krajowej, do­wodząc, że pomimo postępującej w ciągu XX wieku sekularyzacji, tekst omawianego biblijnego kantyku nie stracił żywotności, atrakcyjności ani otwartości. Pisarstwo Tomasza Kienika reprezentuje rzadko spotykaną wszechstronność, możliwą dzięki niezwykle szczęśliwemu połączeniu wielu kompetencji: opanowania ścisłych metod muzyczno-analitycznych, humanistycznej otwartości kojarzenia, doświadczeń w za­kresie kompozycji, gry organowej oraz pasji w dziedzinie teologii i biblistyki.

– z recenzji prof. dra hab. Andrzeja Tuchowskiego

 

Magnificat pozostaje istotnym kodem kulturowym dla wielu ludzi, których wraż­liwość odkrywa prawdę o człowieku stojącym wobec Boga. Podjęty w niniejszej pracy temat jest więc ciągle aktualny, a zaprezentowana przez autora analiza mu­zycznych ujęć Magnificat powstających na przestrzeni dziejów potwierdza ów stan i otwiera odbiorców na nowe opracowania tego hymnu.

– z recenzji ks. dra hab. Cezarego Korca

 

Tomasz M. Kienik – teoretyk muzyki, adiunkt w Aka­demii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocła­wiu, ukończył z wyróżnieniem studia w dziedzinie teorii muzyki (1999) i kompozycji (2000). Doktorat w zakresie nauk o sztuce uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim (2008). Brał udział w licznych konfe­rencjach naukowych w Polsce i za granicą, opubliko­wał wiele artykułów, m.in. na temat polskiej muzyki współczesnej XX i XXI wieku. Autor książki Sonory­styka Kazimierza Serockiego (2016).

 

Informacje dodatkowe

Waga 1333 g

Spis treści

  Wstęp   Rozdział 1. Magnificat – dlaczego i jak? Od wyboru tekstu słowne­go do problematyki metodologicznej 1.1. Cel pracy i problemy zasadnicze 1.2. Magnificat a inne teksty maryjne. Problem toposów 1.3. Teologiczna głębia tekstu Magnificat 1.4. Pozateologiczne wartości tekstu Magnificat 1.5. Emocjonalne przesłanie tekstu Magnificat . 1.6. Magnificat w malarstwie i rzeźbie 1.7. Wobec dzieła sztuki – podstawy metodologiczne   Rozdział 2. Magnificat – od analizy do interpretacji tekstu słownego 2.1. Refleksja wstępna 2.2. Oryginał i przekłady. Analiza i interpretacja tekstu biblijnego 2.3. Problem formy, gatunku, autorstwa, intertekstualności i warstw znaczeniowych tekstu Magnificat   Rozdział 3. Historia muzycznych opracowań tekstu Magnificat od V do XIX wieku 3.1. Średniowiecze i renesans 3.2. Po roku 1600 3.3. Ku klasycyzmowi 3.4. Wiek XIX   Rozdział 4. Magnificat – od psalmodii do kantaty. Problematyka gatunkowa od XV do XIX wieku   Rozdział 5. Magnificat w muzyce europejskiej i pozaeuropejskiej XX i XXI wieku 5.1. Kompozytorzy i problem chronologii 5.2. Język tekstu słownego. Uwarunkowania geograficzne 5.3. Wybrane linie genetyczne. Grupy utworów i tendencje. Tradycje religijne 5.4. Wybrane problemy formy, gatunku i strategii kompozytorskiej 5.5. Aspekt horyzontalny 5.6. Wybrane problemy z zakresu organizacji wertykalnej 5.7. Metrorytmika i organizacja czasu. Formuły agogiczne 5.8. Czynnik dynamiczny 5.9. Wybrane problemy z zakresu kolorystyki 5.10. Problematyka partii organowych 5.11. Problemy wewnętrznej integracji dzieła 5.12. Wybrane aspekty faktury 5.13. Środki muzyczne a semantyka słów   Rozdział 6. Magnificat w muzyce polskiej XX i na początku XXI wie­ku. Od kościelnej użytkowości do wielkich form koncertowych   6.1. ks. Wacław Gieburowski Magnificat (1929) 6.2. Bolesław Szabelski Magnificat (1937–1942) 6.3. ks. Idzi Ogierman Mański Magnifikat czerwińskie (1948) i Ma­gnifikat II 6.4. Jan Wincenty Hawel Magnificat (1974) 6.5. Krzysztof Penderecki Magnificat (1974) 6.6. Andrzej Nikodemowicz Magnificat op. 74 (1977–1978) 6.7. ks. Zdzisław Bernat Magnificat (1980) 6.8. Andrzej Cwojdziński Magnificat (1983) 6.9. Piotr Moss Magnificat ze Stabat Mater, Magnificat I–II, Magnifi­cat III 6.10. Barbara Zakrzewska-Nikiporczyk Magnificat (1985) 6.11. Andrzej Dziadek Magnificat (1986) 6.12. Józef Świder Magnificat (1–3; 1988, 1980?, 1997) 6.13. Juliusz Łuciuk Magnificat (1990) 6.14. Andrzej Koszewski Magnificat (1990) 6.15. Paweł Łukaszewski Magnificat z Vesperae pro defunctis (1994–1995) i Magnificat & Nunc dimittis (2005–2012)