Karol Lipiński. Życie, działalność, epoka (tom VI)

30,00 

red. J. Subel

Wrocław

Na stanie

Opis

 

Szósty tom z cyklu Karol Lipiński. Życie, działalność, epoka zawiera artykuły będące rezultatem badań prowadzonych w Katedrze Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej, a także studia współpracujących z wrocławską uczelnią muzyczną badaczy z innych polskich i zagranicznych ośrodków – z Austrii, Niemiec i Ukrainy. Autorzy podjęli w swoich pracach tematy odnoszące się zarówno do twórczości i działalności artystycznej Karola Lipińskiego, jak i do szerszych kontekstów jego bogatego dorobku oraz sztuki gry skrzypcowej.

Prezentowane opracowania ukazują aspekty działań twórczych Karola Lipińskiego na tle kultury muzycznej dziewiętnastego stulecia i środowiska, z którego się wywodził, wyjaśniają fenomen wirtuozerii i recepcji dokonań skrzypka, a co niezwykle interesujące – nakreślają też jego wpływ na przedstawicieli rosyjskich i ukraińskich elit muzycznych. Walorem publikacji jest również przedstawienie nowych materiałów źródłowych dotyczących artysty.

 

Informacje dodatkowe

Waga 543 g

Spis treści

  Od Redaktora / From the Editor   Irena Poniatowska Karol Lipiński w kontekście wirtuozerii i elementów narodowych w muzyce XIX wieku Karol Lipiński in the Context of Virtuosity and National Elements in Music of the 19th Century Mieczysława Demska-Trębacz „Ziemia, co życie mu dała…”. Związki Karola Lipińskiego z kulturą muzyczną Lubelszczyzny. Przyczynek do biografii skrzypka ‘The Earth Who Gave Life to Him…’. Karol Lipiński’s Connections with the Lubelskie Region. A Contribution to the Violinist’s Biography Luba Kijanowska-Kamińska Rola Karola Lipińskiego w ukraińskiej kulturze muzycznej XIX wieku The Role of Karol Lipinskin in Ukrainian Music Culture of the 19th Century Lidia Melnyk Karol Lipiński jako bohater medialny: muzyk w prasie niemieckojęzycznej Lwowa w pierwszej połowie XIX wieku Karol Lipiński As a Media Figure: the Musician in the German Lviv Press in the First Half of the 19th Century Teresa Mazepa Z historii powstania i ukonstytuowania się Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie From the History of the Establishment and Formation of the Lviv Galician Musical Society Hartmut Krones „Piękne wykonanie musi być naturalnie poprzedzone wykonaniem prawidłowym”. Szkoła gry na skrzypcach Louisa Spohra jako „szkoła stylistyczna” ‘The Right Performance Must Certainly Precede the Beautiful Performance’. The Violinschule by Louis Spohr As ‘Style Training’ Dawid Ślusarczyk Architektonika formy w wybranych utworach kameralnych Karola Lipińskiego The Architectonics of Form in Selected Karol Lipiński’s Chamber Music Compositions Joanna Subel Recepcja sztuki gry skrzypcowej oraz  kompozycji Karola Lipińskiego w XIX wieku The Reception of Karol Lipiński’s Art of Violin Playing and His Compositions in the 19th Century Jeremiusz Glensk Autografy muzyczne Karola Lipińskiego Karol Lipiński’s Musical Autographs Helmut Loos Karol Lipiński a lipskie edytorstwo muzyczne. Komunikat Karol Lipiński and Leipzig Music Publishing. A Report   Aneksy do artykułu Helmuta Loosa Appendices Aneks 1. Wykaz wydań kompozycji Karola Lipińskiego według danych dostępnych na platformie internetowej Hofmeister XIX Appendix 1. The list of the editions of Karol Lipiński’s works based on the data available at the Hofmeister XIX Internet website Aneks 2. Wykaz wydań kompozycji Karola Lipińskiego według zeszytów Handbuch der musikalischen Literatur… oraz Ergänzungsband zum Handbuche der musikalischen Literatur… wydanych przez C.F. Whistlinga i A. Hofmeistera Appendix 2. The list of the editions of Karol Lipiński’s works based on Handbuch der musikalischen Literatur… and Ergänzungsband zum Handbuche der musikalischen Literatur… published by C.F. Whistling and A. Hofmeister Aneks 3. Wydawcy utworów Karola Lipińskiego według Handbuch der musikalischen Literatur… Hofmeistera (badanie wstępne) Appendix 3. The list of the publishers of Karol Lipiński’s works based on Hofmeister’s Handbuch der musikalischen Literatur… (a preliminary study) Aneks 4. Wykaz dzieł Karola Lipińskiego sporządzony według wydań odnotowanych w Handbuch der musikalischen Literatur… Whistlinga i Hofmeistera Appendix 4. The list of Karol Lipiński’s works based on the editions listed in Whistling’s and Hofmeister’s Handbuch der musikalischen Literatur… Aneks 5. Korespondencja z Wydawnictwa Breitkopf & Härtel do Karola Lipińskiego i Gustawa Lipińskiego Appendix 5. The correspondence from Breitkopf & Härtel to Karol Lipiński and Gustaw Lipiński Aneks 6. Korespondencja z Wydawnictwa C.F. Peters do Karola Lipińskiego Appendix 6. The correspondence from C.F. Peters to Karol Lipiński   Noty biograficzne autorów Biographical Notes on the Authors

Może spodoba się również…