Karol Lipiński. Życie, działalność, epoka (tom VI)

30,00 

red. J. Subel

Wrocław

Na stanie

Opis

 

Szósty tom z cyklu Karol Lipiński. Życie, działalność, epoka zawiera artykuły będące rezultatem badań prowadzonych w Katedrze Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej, a także studia współpracujących z wrocławską uczelnią muzyczną badaczy z innych polskich i zagranicznych ośrodków – z Austrii, Niemiec i Ukrainy. Autorzy podjęli w swoich pracach tematy odnoszące się zarówno do twórczości i działalności artystycznej Karola Lipińskiego, jak i do szerszych kontekstów jego bogatego dorobku oraz sztuki gry skrzypcowej.

Prezentowane opracowania ukazują aspekty działań twórczych Karola Lipińskiego na tle kultury muzycznej dziewiętnastego stulecia i środowiska, z którego się wywodził, wyjaśniają fenomen wirtuozerii i recepcji dokonań skrzypka, a co niezwykle interesujące – nakreślają też jego wpływ na przedstawicieli rosyjskich i ukraińskich elit muzycznych. Walorem publikacji jest również przedstawienie nowych materiałów źródłowych dotyczących artysty.

 

Informacje dodatkowe

Waga 543 g

Spis treści

 

Od Redaktora / From the Editor

 

Irena Poniatowska

Karol Lipiński w kontekście wirtuozerii i elementów narodowych w muzyce XIX wieku

Karol Lipiński in the Context of Virtuosity and National Elements in Music of the 19th Century

Mieczysława Demska-Trębacz

„Ziemia, co życie mu dała…”. Związki Karola Lipińskiego z kulturą muzyczną Lubelszczyzny. Przyczynek do biografii skrzypka

‘The Earth Who Gave Life to Him…’. Karol Lipiński’s Connections with the Lubelskie Region. A Contribution to the Violinist’s Biography

Luba Kijanowska-Kamińska

Rola Karola Lipińskiego w ukraińskiej kulturze muzycznej XIX wieku

The Role of Karol Lipinskin in Ukrainian Music Culture of the 19th Century

Lidia Melnyk

Karol Lipiński jako bohater medialny: muzyk w prasie niemieckojęzycznej Lwowa w pierwszej połowie XIX wieku

Karol Lipiński As a Media Figure: the Musician in the German Lviv Press in the First Half of the 19th Century

Teresa Mazepa

Z historii powstania i ukonstytuowania się Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie

From the History of the Establishment and Formation of the Lviv Galician Musical Society

Hartmut Krones

„Piękne wykonanie musi być naturalnie poprzedzone wykonaniem prawidłowym”. Szkoła gry na skrzypcach Louisa Spohra jako „szkoła stylistyczna”

‘The Right Performance Must Certainly Precede the Beautiful Performance’. The Violinschule by Louis Spohr As ‘Style Training’

Dawid Ślusarczyk

Architektonika formy w wybranych utworach kameralnych Karola Lipińskiego

The Architectonics of Form in Selected Karol Lipiński’s Chamber Music Compositions

Joanna Subel

Recepcja sztuki gry skrzypcowej oraz  kompozycji Karola Lipińskiego w XIX wieku

The Reception of Karol Lipiński’s Art of Violin Playing and His Compositions in the 19th Century

Jeremiusz Glensk

Autografy muzyczne Karola Lipińskiego

Karol Lipiński’s Musical Autographs

Helmut Loos

Karol Lipiński a lipskie edytorstwo muzyczne. Komunikat

Karol Lipiński and Leipzig Music Publishing. A Report

 

Aneksy do artykułu Helmuta Loosa

Appendices

Aneks 1. Wykaz wydań kompozycji Karola Lipińskiego według danych dostępnych na platformie internetowej Hofmeister XIX

Appendix 1. The list of the editions of Karol Lipiński’s works based on the data available at the Hofmeister XIX Internet website

Aneks 2. Wykaz wydań kompozycji Karola Lipińskiego według zeszytów Handbuch der musikalischen Literatur… oraz Ergänzungsband zum Handbuche der musikalischen Literatur… wydanych przez C.F. Whistlinga i A. Hofmeistera

Appendix 2. The list of the editions of Karol Lipiński’s works based on Handbuch der musikalischen Literatur… and Ergänzungsband zum Handbuche der musikalischen Literatur… published by C.F. Whistling and A. Hofmeister

Aneks 3. Wydawcy utworów Karola Lipińskiego według Handbuch der musikalischen Literatur… Hofmeistera (badanie wstępne)

Appendix 3. The list of the publishers of Karol Lipiński’s works based on Hofmeister’s Handbuch der musikalischen Literatur… (a preliminary study)

Aneks 4. Wykaz dzieł Karola Lipińskiego sporządzony według wydań odnotowanych w Handbuch der musikalischen Literatur… Whistlinga i Hofmeistera

Appendix 4. The list of Karol Lipiński’s works based on the editions listed in Whistling’s and Hofmeister’s Handbuch der musikalischen Literatur…

Aneks 5. Korespondencja z Wydawnictwa Breitkopf & Härtel do Karola Lipińskiego i Gustawa Lipińskiego

Appendix 5. The correspondence from Breitkopf & Härtel to Karol Lipiński and Gustaw Lipiński

Aneks 6. Korespondencja z Wydawnictwa C.F. Peters do Karola Lipińskiego

Appendix 6. The correspondence from C.F. Peters to Karol Lipiński

 

Noty biograficzne autorów

Biographical Notes on the Authors

Może spodoba się również…