Tradycje śląskiej kultury muzycznej (t. XIV, cz. 2)

40,00 45,00 

red. Anna Granat-Janki i zespół

Wrocław 2017

Opis

Czternasty tom publikacji Tradycje śląskiej kultury muzycznej powstał z potrzeby uświetnienia i upamiętnienia obchodów wydarzenia pod nazwą Wrocław 2016 Europejska Stolica Kultury. Idea wydania z tej okazji książki zrodziła się w Katedrze Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w której od lat siedemdziesiątych XX wieku prowadzone są badania śląskoznawcze, zainicjowane przez prof. Marię Zduniak. Celem publikacji jest udokumentowanie bogactwa oraz różnorodności kultury muzycznej Śląska i Wrocławia. Jako temat przewodni wybrano zagadnienie tradycji, wyeksponowane w tytule książki. Zamysłem było spojrzenie na kulturę muzyczną Śląska z perspektywy związków obecnego stanu kultury z przeszłością, co stanowi istotę pojęcia „tradycja”. Jednocześnie chcieliśmy zwrócić uwagę na wielokulturowe bogactwo śląskiej muzyki, które jest wynikiem skomplikowanej sytuacji geopolitycznej i społecznej tych ziem.

Tom został wydany w dwóch częściach zawierających ogółem czterdzieści pięć artykułów znakomitych badaczy śląskiej kultury muzycznej pochodzących z Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Wierzymy, że prezentowane studia staną się źródłem inspiracji do dalszych refleksji nad kulturą muzyczną Wrocławia i regionu śląskiego.


SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

 

Życie muzyczne Śląska i Wrocławia

 

Agnieszka Drożdżewska

Singspiel Hass und Aussöhnung Rordorfa i Grügera jako muzyczny ślad działalności teatru operowego hrabiego Stillfrieda w Nowej Rudzie na przełomie XVIII i XIX wieku

Singspiel ‘Hass und Aussöhnung’ by J.E.F. Rordorf and Count Stillfried’s Court Theatre in Nowa Ruda at the Turn of the 18th and 19th Centuries

Anselm Eber, Michael Heinemann

Lady Hamilton we Wrocławiu. Operetka we Wrocławiu w latach dwudziestych i na początku lat trzydziestych XX wieku. Teatry – twórcy – gwiazdy

Lady Hamilton in Wrocław. Operetta in Wrocław in the 1920s and Early 1930s. Theatres – Authors – Stars

Jarmila Gabrielová

Antonín Dvořák i jego związki z wydawnictwem Juliusa Hainauera we Wrocławiu

The Relationships Between Antonín Dvořák and Julius Hainauer’s Publishing Hause in Wrocław

Helmut Loos

Śląsk jako kraina nadgraniczna a życie muzyczne Wrocławia

Silesia as a Borderland and Music Life in Wrocław

Joanna Subel

Dzieje wrocławskiej chóralistyki

The History of Choral Singing in Wrocław

Hanna Bias

Nowe odczytania spuścizny artystycznej Stefana Ślązaka. Ze zbiorów Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej w Katowicach

New Interpretation of Stefan Ślązak’s Artistic Heritage. From the Archive of Silesian Musical Culture in Katowice

Bogumiła Mika

Od promocji twórczości śląskiej do poszerzania granic muzyki. Śląskie Dni Muzyki Współczesnej z trzydziestoletniej perspektywy

From Promotion of Silesian Music to the Widening of Music’s Borders. Silesian Days of Contemporary Music from the Perspective of 30 Years

Izabella Starzec-Kosowska

Krytyka muzyczna powojennego Wrocławia z perspektywy recenzentów

Music Criticism in Post-War Wrocław from the Perspective of Reviewers

 

Kompozytorzy w kręgu tradycji, kultury i natury

 

Katarzyna Szymańska-Stułka

Między Wrocławiem a Warszawą – o niektórych przejawach klasyczności i dramaturgii języka muzycznego Józefa Elsnera

Between Wrocław and Warsaw – on Manifestations of the Classical Style and Dramaturgy in Józef Elsner’s Musical Language

Stephan Lewandowski

Powrót do Elsnera. Od Śląska do Europy

Elsner Revisited. From Silesia to Europe

Ilona Dulisz

Zachowane utwory Maxa Gulbinsa z przełomu XIX i XX wieku

Surviving Works by Max Gulbins from the Late Nineteenth and Early Twentieth Century

Anna Stachura-Bogusławska

Między tradycją a nowoczesnością. Dzieła religijne Edwarda Bogusławskiego

Between Tradition and Modernity. Religious Works of Edward Bogusławski

Anna Granat-Janki

Kompozytorki w powojennej kulturze muzycznej Wrocławia. Przemiany gender

Women Composers in Wrocław’s Postwar Musical Culture. Gender Transformations

Katarzyna Bartos

…tęczowe mosty nad Dettifoss… – reprezentacje światła w utworze Ice-Land Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil

…Rainbow Bridges over Dettifoss… – Representations of Light in ICE-LAND by Grażyna Pstrokońska-Nawratil

Andrzej Tuchowski

Między wymiarem regionalnym a narodowym – Andrzej Krzanowski w świetle śląskich i ogólnopolskich tradycji muzycznych

The National Versus Regional – Andrzej Krzanowski in the Light of the Silesian and Polish Musical Traditions

Magdalena Stochniol

Twórczość Aleksandra Nowaka, Stanisława Bromboszcza i Jarosława Chełmeckiego a tradycje śląskiej szkoły kompozytorskiej

The Works of Aleksander Nowak, Stanisław Bromboszcz and Jarosław Chełmecki and the Traditions of the Silesian School of Composers

Tomasz Kienik

Poemat symfoniczny Mikołaj Kopernik Bolesława Szabelskiego w świetle techniki kompozytorskiej i tradycji gatunku

The Symphonic Poem Mikołaj Kopernik by Bolesław Szabelski in Terms of the Compositional Technique and Genre Tradition

Elżbieta Szczurko

Pasje Ryszarda Bukowskiego w kontekście tradycji gatunku

Ryszard Bukowski’s Passions in the Context of the Tradition of the Genre

Joanna Schiller-Rydzewska

Muzyka koncertująca w twórczości Andrzeja Dziadka

Concert Music in Andrzej Dziadek’s Oeuvre

Gesine Schroeder

Technika, muzyka filmowa i socjalizm. Elektroniczne dźwięki Andrzeja Markowskiego do filmu science fiction Milcząca gwiazda

Technique, Film Music and Socialism. Andrzej Markowski’s Electronic Sounds in the Science Fiction Film Silent Star

  

Recepcja twórczości kompozytorskiej na Śląsku

 

Miłosz Kula

Carl Ditters von Dittersdorf – pierwszy śląski symfonik?

Carl Ditters von Dittersdorf – the First Silesian Symphonic Composer?

Remigiusz Pośpiech

Recepcja twórczości Josepha Haydna na Śląsku w XVIII i XIX wieku

The Reception of Joseph Haydn’s Works in Silesia in the 18th and 19th Centuries

Barbara Literska

Recepcja muzyki Fryderyka Chopina w dziewiętnastowiecznym Wrocławiu za sprawą transkrypcji jego dzieł

The Reception of Fryderyk Chopin’s Music Through the Transcriptions of His Works in the 19th-Century Wrocław

Agnieszka Zwierzycka

Eros i Psyche – opera Ludomira Różyckiego

Eros and Psyche – an Opera by Ludomir Różycki

Aleksandra Pijarowska

Ryszard Bukowski – estetyka kompozytora i rezonans jego twórczości

Ryszard Bukowski – the Composer’s Aesthetics and the Resonance of His Works

 

Noty biograficzne autorów / Biographical Notes on the Authors

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
oprawa

miękka, twarda

Może spodoba się również…