Karol Lipiński – Życie, Działalność, Epoka (tom VII)

30,00 

red. J. Subel

Wrocław 2020

Na stanie

Opis

 

Siódmy tom cyklu Karol Lipiński. Życie, Działalność, Epoka zawiera wyniki najnowszych badań nad spuścizną patrona wrocławskiej Akademii Muzycznej. Zapoczątkowała je prof. Maria Zduniak w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, a ich kontynuacja przebiega w ramach prac Katedry Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej. Temat podejmowany jest zarówno przez pracowników naukowych Akademii oraz jej stałych współpracowników, jak i przez nowe grono badaczy. Książka obejmuje 13 artykułów autorów z Polski, Austrii, Niemiec i Ukrainy. Prezentowane teksty zasadniczo mieszczą się w trzech wątkach: działalności Lipińskiego w kontekście jego lwowskiego środowiska, wizerunku skrzypka jako artysty europejskiego formatu oraz analizy jego twórczości skrzypcowej i fortepianowej. Tematy te uzupełniają opracowania dotyczące kompozycji dedykowanych artyście, a także jego kontaktów z Henrykiem Wieniawskim. Artykuły ukazują zupełnie dotąd nieznane aspekty życia, działalności oraz twórczości kompozytorskiej Lipińskiego. Mamy nadzieję, że ich opublikowanie przyczyni się do utrwalenia w świadomości czytelników rangi i znaczenia postaci Karola Lipińskiego dla narodowej i europejskiej kultury muzycznej.

Informacje dodatkowe

Waga 620 g

Spis treści

 

SPIS TREŚCI

 

Wprowadzenie

 

Karol Lipiński a lwowskie środowisko muzyczne XIX wieku / Karol Lipiński and Lviv’s Musical Circles in 19th century

 

Emilia Bernacka-Głowala, Luba Kijanowska-Kamińska

Twórczość wokalna kompozytorów lwowskich pierwszej połowy XIX wieku a pieśni Karola Lipińskiego

Vocal Works of Lviv Composers of the First Half of the 19th Century and Songs by Karol Lipiński

Mieczysława Demska-Trębacz

Dedykacje Karola Lipińskiego. Gesty wdzięczności wobec patronów i opiekunów

Karol Lipiński’s Dedications. Gestures of Gratitude to Patrons and Protectors

Teresa Mazepa

Testament Karola Lipińskiego a sprawa Konserwatorium Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie

Karol Lipiński’s Testimony and the Conservatory of the Galician Music Society in Lviv

 

Karol Lipiński – obywatel Europy / Karol Lipiński – a Citizen of Europe

 

Vasiliki Papadopoulou

Ein „wonder-working“ Violinist: Karol Lipiński in Großbritannien

Vasiliki Papadopoulou

„Skrzypek cudotwórca”: Karol Lipiński w Wielkiej Brytanii (przekład)

A ‘Wonder-Working’: Karol Lipiński in Great Britain

Helmut Loos

Lipiński, Mendelssohn und das Bild des Komponisten

Helmut Loos

Lipiński i Mendelssohn a obraz kompozytora (przekład)

Lipiński, Mendelssohn and the Composer’s Image

Hartmut Krones

Karol Lipiński – sein Leben und Schaffen in „seiner“ Epoche

Hartmut Krones

Życie i twórczość Karola Lipińskiego na tle epoki (przekład)

Karol Lipiński’s Life and Works, and His Epoch

 

Tendencje romantyczne, wirtuozostwo i belcanto w twórczości Karola Lipińskiego / Romantic Tendencies, Virtuosity and Bel Canto in Karol Lipiński’s Music

 

Irena Poniatowska

Dwa obiegi opery w kulturze europejskiej XIX wieku – na scenie i poza sceną w transkrypcjach oraz fantazjach instrumentalnych

Two Modes of Opera’s Existence in the European Culture of the 19th Century: on Stage and Beyond It – in Transcriptions and Instrumental Fantasies

Sławomir Tomasik

Bel canto w muzyce Karola Lipińskiego na podstawie wybranych dzieł

Bel Canto in Karol Lipiński’s Music Discussed on Selected Examples

Joanna Miklaszewska

Polonezy fortepianowe Karola Lipińskiego na tle rozwoju gatunku

Piano Polonaises by Karol Lipiński and the Tradition of the Genre

Marcin Wąsowski

Fantazje operowe Karola Lipińskiego

The Opera Fantasies by Karol Lipiński

Ewa Chamczyk

„I Puritani” Vincenza Belliniego w fantazjach skrzypcowych Karola Lipińskiego i Apolinarego Kątskiego

Vincenzo Bellini’s „I Puritani” in Violin fantasias by Karol Lipiński and Apolinary Kątski

 

Miscellanea

 

Joanna Subel

Dedykacje dla Karola Lipińskiego

Dedications to Karol Lipiński

Jeremiusz Glensk

Nieznany list Henryka Wieniawskiego, czyli drugie spotkanie z Karolem Lipińskim w Dreźnie w 1853 roku

Henryk Wieniawski’s Unknown Letter – the Second Meeting with Karol Lipiński in Dresden in 1853

 

Noty biograficzne autorów / Biographical Notes on the Authors

Może spodoba się również…