Analiza dzieła muzycznego. Historia, theoria, praxis (t. 4)

30,00 

red. Anna Granat-Janki i zespół

Wrocław 2016

Na stanie

Opis

 

Książka stanowi czwarty tom serii Analiza dzieła muzycznego. Historia – theoria – praxis. Celem tej cyklicznie wydawanej publikacji jest zapoznanie Czytelników z najnowszymi badaniami w zakresie analizy i interpretacji dzieła muzycznego prowadzonymi zarówno w Polsce, jak i za granicą. Autorzy artykułów – muzykolodzy, teoretycy muzyki i kompozytorzy wywodzący się z różnych polskich i europejskich ośrodków akademickich – podejmują szeroki i zróżnicowany zakres problemów. Dyskutowane są generalne kwestie metodologiczne, prezentowane różne perspektywy badawcze, ukazywane meandry kunsztownej techniki kompozytorskiej, opisywane doświadczenia wyzwalające rozmaite wrażenia, emocje i skojarzenia, a także analizowane – z uwzględnieniem wybranych koncepcji teoretycznych i podejść metodologicznych – dzieła muzyczne. Mamy nadzieję, że lektura książki przyniesie Czytelnikom satysfakcję i otworzy pole do dalszego eksplorowania tematyki analizy dzieła muzycznego.

 

Informacje dodatkowe

Waga 650 g

Spis treści

 

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

 

Wprowadzenie / Introduction

 

Mieczysław Tomaszewski

Droga ku pełni. Dzieje muzyki wobec prawa tetraktysu. Rekonesans

A Path to Wholeness. The History of Music and the Principle of Tetractys. A Reconnaissance (summary)

Márta Grabócz

Wprowadzenie do teorii i praktyki znaczenia muzycznego i narratologii

 

Z warsztatu kompozytora / On Composer’s Technique

 

Alicja Gronau-Osińska

Forma znacząca w warsztacie kompozytora współczesnego

Meaningful Form in a Contemporary Composer’s Workmanship (summary)

 

Metodologia, perspektywy badawcze / Methodology, Research Perspectives

 

Jacek Szerszenowicz

Problemy metodologiczne analizy przedmiotu czysto intencjonalnego

The Methodological Problems of the Analysis of a Piece of Music Regarded As an ‘Intentional Object’ (summary)

Kinga Kiwała

Utwór muzyczny i fenomenologia. Corale, interludio e aria Eugeniusza Knapika w perspektywie koncepcji Romana Ingardena

A Work of Music and Phenomenology. Corale, Interludio e Aria by Eugeniusz Knapik from the Perspective of Roman Ingarden’s Theory (summary)

Marta Dziewanowska-Pachowska

Dzieło otwarte w perspektywie reistycznej. Instalacje dźwiękowe Krzysztofa Knittla

The Open Work: a Reistic Perspective. Sound Installations by Krzysztof Knittel (summary)

Iwona Hanna Świdnicka

Preludium As-dur op. 28 nr 17 Fryderyka Chopina. Od inspiracji po rezonans

Prelude in A Flat Major, Op. 28 No. 17 by Frédéric Chopin – from Inspiration to Resonance (summary)

Andrzej Tuchowski

Beethoven – Chopin – Rachmaninow: semantyka tonacji c-moll w świetle tradycji romantycznej

Beethoven – Chopin – Rachmaninov: the Semantic Meaning of the C Minor Key in the Context of Romantic Tradition (summary)

 

Genologia / Genology

 

Anna Nowak

Mazurek fortepianowy – tradycja gatunku a dwudziestowieczna twórczość muzyczna

Piano Mazurka – Tradition of the Genre and the 20th-Century Musical Output (summary)

Aleksandra Pijarowska

„02/03” na recorder, fortepian, dwoje skrzypiec, altówkę i wiolonczelę Katarzyny Dziewiątkowskiej-Mleczko a problematyka gatunku

02/03 for Recorder, Piano, Two Violins, Viola and Cello by Katarzyna Dziewiątkowska-Mleczko and the Issue of Its Musical Genre (summary)

 

Styl, estetyka / Style, Aesthetics

 

Jean Paul Olive

Złożoność a „zasada najmniejszego przejścia” na przykładzie Kwartetu smyczkowego op. 3 Albana Berga

Complexity and «Smallest Link»: the Example of the String Quartet Opus 3 by Alban Berg (summary)

Joseph Delaplace 

Repetycja jako kategoria twórcza i analityczna w twórczości Györgyego Ligetiego na przykładzie wątków Koncertu kameralnego

Repetition as a Creative and Analytical Category in György Ligeti’s Works Discussed on the Example of Kammerkonzert (summary)

Gesine Schröder

Rozmyte brzmienia, brzęczenie, piękna ułuda. Teoria austriackości według Georga Friedricha Haasa

Blurred Sounds, Buzzing, Delusive Thoughts. Theorizing Austria Through Georg Friedrich Haas (summary)

Violetta Kostka

Intertekstualność muzyki Pawła Szymańskiego na przykładzie drugiej części Compartment 2, Car 7  na wibrafon, skrzypce, altówkę i wiolonczelę

Intertextuality of Paweł Szymański’s Music – Discussed on the Example of the Second Movement of Compartment 2, Car 7  for Vibraphone, Violin, Viola and Cello (summary)

 

Muzyka w kręgu kultury i sztuki / Music in the Context of Culture and Art

 

Anna Granat-Janki

Światło w muzyce Marty Ptaszyńskiej. Trzy reprezentacje

Light in Music by Marta Ptaszyńska. Three Representations (summary)

Ewa Kowalska-Zając

Potencjał dramaturgiczny dzieł o formie mobilnej – na przykładzie wybranych utworów polskich kompozytorów drugiej połowy XX wieku

Dramaturgic Potential of Mobile Form Works Discussed on the Example of Selected Pieces by Polish Composers of the 2nd Half of the 20th Century (summary)

Tomasz Kienik

Magnificat w kulturze muzycznej XX i XXI wieku – rekonesans

Magnificat in the Musical Culture of the Twentieth and Twenty-First Century – a Reconnaissance (summary)

 

Konteksty dzieła / Contexts of a Work

 

Luba Kijanowska-Kamińska

Podłoże ideologiczne twórczości ukraińskich kompozytorów lat sześćdziesiątych XX wieku

Ideological Grounds of Works of the Ukrainian Composers of the 1960s (summary)

Agnieszka Zwierzycka

Pieśni Władysława Żeleńskiego w kontekście historycznym, kulturowym i biograficznym

Songs by Władysław Żeleński – a Historical, Cultural and Biographical Context (summary)

 

Percepcja dzieła / Perception of a Wor

 

Klaudia Kukiełczyńska-Krawczyk

Zależność pomiędzy percepcją muzyki w sferach psychicznych a reakcją fizjologiczną na przykładzie „Ballady relaksacyjnej”   

The Relation Between the Perception of Music in a Psychological Sphere and Physiological Reaction Discussed on the Example of ‘Relaxation Ballade’ (summary)

 

Wersje oryginalne artykułów obcojęzycznych / Original Versions of Foreign-Language Articles

 

Márta Grabócz

Introduction to Theories and Practice of Musical Signification and Narratology

Jean Paul Olive

Complexité et «transition infime»: l’exemple du Quatuor à cordes opus 3 d’Alban Berg

Joseph Delaplace 

La répétition comme catégorie d’écriture et d’analyse dans la musique de György Ligeti: l’exemple des trames du Kammerkonzert

 

Noty biograficzne autorów / Biographical Notes on the Authors

Może spodoba się również…