Analiza dzieła muzycznego. Historia, theoria, praxis (t. 2)

30,00 

red. Anna Granat-Janki i zespół

Wrocław 2012

Na stanie

Opis

 

Drugi tom publikacji Analiza dzieła muzycznego. Historia – theoria – praxis stanowi przegląd badań prowadzonych w zakresie analizy muzycznej w różnych ośrodkach w Polsce i w Europie. Jednocześnie jest kontynuacją dotychczasowych rozważań naukowych podejmowanych od 2008 roku w Katedrze Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, a zwieńczonych publikacją wydaną w 2010 roku. Książka zawiera 21 tekstów, których autorzy – muzykolodzy i teoretycy z polskich i zagranicznych ośrodków akademickich – podejmują problematykę analizy dzieła muzycznego ukazywaną z różnych perspektyw: historycznej, teoretycznej i praktycznej. W tomie można znaleźć informacje o historii analizy, metodach i koncepcjach analitycznych oraz o zastosowaniu analizy do badań nad dziełem muzycznym.

 

Informacje dodatkowe

Waga 652 g

Spis treści

  SPIS TREŚCI   Wprowadzenie/Introduction  

1. Indywidualne koncepcje analizy i interpretacji dzieła muzycznego

  Mieczysław Tomaszewski Aspekty i kategorie elementarne dzieła muzycznego. Rekonesans Aspects and Elementary Categories of a Work of Music. A Reconnaissance (summary) Eero Tarasti „…ein leiser Ton gezogen…”. Fantazja C-dur op. 17 Roberta Schumanna w świetle semiotyki egzystencjalnej  

2. Od analizy filozoficznej do komputerowych narzędzi badawczych

  Jagna Dankowska Wokół filozoficznej analizy dzieła muzycznego Philosophical Analysis of the Musical Work (summary) Alicja Jarzębska Wybrane problemy analizy i interpretacji dzieła muzycznego w kontekście rewolucji kognitywnej On Some Aspects of the Theory of Musical Work in the Context of Cognitive Revolution  (summary) Hartmut Krones Retoryczna analiza semantyczna muzyki w XVIII i na początku XIX wieku Bogumiła Mika Analiza paradygmatyczno-syntagmatyczna w kontekście praktyki kulturowej Paradigmatic and Syntagmatic Analysis in the Context of Cultural Practice  (summary) Renata Skupin W poszukiwaniu metod analizy orientalizmu w muzyce polskiej pierwszej połowy XX wieku In Search of Methods for Analysis of Orientalism in Polish Music of the First Half of the 20th Century (summary) Bogusław Raba Metoda analizy harmonicznej Józefa Michała Chomińskiego The Method of Harmonic Analysis of Józef Michał Chomiński (summary) Andrzej Wolański Opera i dramat muzyczny w kontekście ogólnej teorii dramatu Opera and Musical Drama in the Context of the General Th eory of Drama (summary) Iwona Lindstedt Komputerowe narzędzia analityczne w muzykologii. Możliwości i zastosowania z perspektywy pierwszej dekady XXI wieku Computer-aided Analytical Tools in Musicology: Possibilities and Applications in the Perspective of the First Decade of the Twenty-fi rst Century (summary)  

3. W kręgu problematyki analizy semiotycznej

  Małgorzata Janicka-Słysz Ekspresja – kluczem do zrozumienia i odczytania muzyki Karola Szymanowskiego. W kręgu hermeneutyki i semiotyki. Rekonesans Expression: Key to Reading Karol Szymanowski’s Music. In the Realm of Hermeneutics and Semiotics. Reconnaissance (summary) Anna Granat-Janki Muzyka jako dyskurs polityczny. O utworach kompozytorów polskich drugiej połowy XX wieku w perspektywie semiotycznej Music as Political Discourse. On Works of Polish Composers of the Second Half of the 20th Century from Semiotic Perspective (summary) Andrzej Tuchowski Symbolika marsza w II Symfonii „Olimpijskiej” Zbigniewa Turskiego The Symbolic Meaning of March in Zbigniew Turski’s Sinfonia Olimpica (summary) Marcin Trzęsiok Ton tragiczny w Apollon Musagète Igora Strawińskiego A Tragic Tone. On Igor Stravinsky’s Apollon Musagète (summary) Anna Nowak Kategorie stylu Leonarda B. Meyera jako narzędzia analizy mazurków na fortepian Aleksandra Tansmana Stylistic Categories of Leonard B. Meyer as Analytical Tools of Piano Mazurkas by Aleksander Tansman (summary)  

4. O koncepcjach analizy formy muzycznej

  Janina Tatarska Edward Wolff – dialektyka formy cyklicznej Edward Wolff – Dialectics of Cycle Form (summary) Marta Szoka Przejawy symetryczności w kształtowaniu formy na przykładzie utworów George’a Crumba Symmetry as a Formal Factor in Music by George Crumb (summary)  

5. Wokół analizy utworów wokalno-instrumentalnych

  Michel Lehmann Poetyka „melodii francuskiej”: nowe perspektywy metodologiczne badań muzykologicznych i literaturoznawczych. Przypadek Déodata de Séveraca The Poetics of a “French Melody”: New Methodological Perspectives on Musicological and Literary Studies. Th e Case of Déodat de Séverac (summary) Joanna Subel Koncepcje wykorzystania tekstu Missa pro defunctis na przykładzie wybranych utworów The Concepts of Using the Missa pro defunctis Lyrics as Exemplifi ed by Selected Works (summary) Agnieszka Zwierzycka Zaczarowana królewna Adama Asnyka w ujęciu Władysława Żeleńskiego, Jana Galla i Mieczysława Karłowicza. Analiza porównawcza Enchanted Princess by Adam Asnyk in Songs of Władysław Żeleński, Jan Gall and Mieczysław Karłowicz. A Comparative Analysis (summary) Aleksandra Pijarowska Słowo i dźwięk w serialnych Inwokacjach Ryszarda Bukowskiego The Word and the Tone in the Serial Invocations of Ryszard Bukowski (summary)  

6. Wersje oryginalne artykułów obcojęzycznych

  Eero Tarasti “…ein leiser Ton gezogen…”. Robert Schumann’s Fantasie in C major op. 17 in the Light of Existential Semiotics Hartmut Krones “Rhetorical” Semantic Analysis of Music in the 18th and Early 19th Centuries Michel Lehmann Poétique de la mélodie française: nouvelles perspectives méthodologiques en analyse musicale et littéraire. Le cas de Déodat de Séverac   Noty biograficzne autorów / Authors’ Biographical Notes

Może spodoba się również…