Muzykoterapia – od zainteresowań do praktyki klinicznej

30,00 

red. P. Cylulko, K. Turek

Wrocław 2022

 

Na stanie

Opis

 

Muzykoterapia jest dyscypliną akademicką zajmującą się dobroczynnym wpływem muzyki na organizm ludzki. Tworzy ją zarówno wiedza teoretycz­na, jak i praktyczne doświadczenie wyniesione z korzystnego i prozdrowot­nego oddziaływania za pomocą sztuki muzycznej. Ta forma arteterapii swoją specyfiką i możliwościami zastosowania wzbudza nieustannie rosnące zain­teresowanie specjalistów zajmujących się różnymi dziedzinami i dyscyplinami sztuki czy nauki, wśród których prym wiodą m.in. muzycy, lekarze, pedago­dzy i psycholodzy.

 

Niniejsza publikacja jest pierwszym tomem serii wydawniczej „Dźwięk – Muzyka – Terapia” zatytułowanym Muzykoterapia – od zainteresowań do prak­tyki klinicznej. Stanowi ona zbiór artykułów dotyczących teorii, praktyki i do­świadczenia klinicznego w obszarze muzykoterapii. Autorami tekstów są studenci zaangażowani w działanie Studenckiego Koła Naukowego Muzyko­terapii, studenci i absolwenci innych zakresów i kierunków studiów oraz pra­cownicy i współpracownicy Zakładu Muzykoterapii.

 

Publikacja składa się z trzech integralnych części, które porządkują ko­lejność prezentowanych artykułów, tworząc tym samym jednotematyczną. Pierwsza z nich dotyczy kompetencji i kwalifikacji zawodowych dyplo­mowanych muzykoterapeutów oraz zainteresowania studentów tą dziedziną. Druga odnosi się do wybranych przykładów praktyki klinicznej w muzykote­rapii. Trzecia natomiast jest prezentacją warsztatów muzykoterapeutycznych z udziałem studentów muzykoterapii oraz kierunków pokrewnych. W arty­kułach zawartych w książce bogate doświadczenie wieloletnich praktyków muzykoterapii spotyka się z pierwszymi działaniami praktycznymi i badaw­czymi studentów, co owocuje wymianą myśli, doświadczeń, pozytywnej ener­gii, a także naświetla kierunki i tendencje dalszych działań w ciągle zmienia­jącej się rzeczywistości. Mamy nadzieję, że niniejszy tom pomoże nam skłonić Czytelników do zgłębiania dyscypliny, jaką jest muzykoterapia, a może nawet do podjęcia w przyszłości studiów w tym zakresie.

 

Spis treści

  Wprowadzenie  
  • Część I KOMPETENCJE ZAWODOWE I ZAINTERESOWANIE MUZYKOTERAPIĄ
Paweł Cylulko Dlaczego warto studiować muzykoterapię we Wrocławiu – kolebce i stolicy polskiej muzykoterapii Dominika Dopierała Zespół zwany społeczeństwem – rozważania na temat muzykoterapii społecznościowej i integrującej siły muzyki Gabriela Cybuch Agnieszka Zygmont Paweł Cylulko Wykorzystanie technik choreoterapeutycznych i muzykoterapeutycznych w celu podnoszenia kompetencji przyszłych muzykoterapeutów Maria Cylulko Postrzeganie muzykoterapii przez studentów pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego Paweł Cylulko Stosunek studentów muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu do tradycyjnych polskich kolęd i pastorałek  
  • Część II PRAKTYKA KLINICZNA W MUZYKOTERAPII
Katarzyna Turek Wybrane metody pracy muzykoterapeutycznej z seniorami z chorobą otępienną Szymon Chrobak Muzykoterapia dla osób z demencją i ich opiekunów na przykładzie Centrum Spotkań „Na Ciepłej” Zuzanna Lewczyńska Muzykoterapia jako metoda wspomagająca terapię logopedyczną dzieci z wadą słuchu Aleksandra Malik Zastosowanie muzykoterapii u dzieci w wieku przedszkolnym z opóźnionym rozwojem mowy  
  • Część III WARSZTATY MUZYKOTERAPEUTYCZNE
Klaudia Kukiełczyńska-Krawczyk Julia Orłowska Adrianna Piechocka Zastosowanie gier komputerowych w nauczaniu improwizacji studentów muzykoterapii Angelika Kwaśny Ignacy Wojciechowski Michał Szarowicz Improwizacja – muzykoterapeuta a kompozytor Wiktoria Łukowicz Synteza sztuk jako droga do uwalniania głosu Aleksandra Kozicka Projekt warsztatów muzykoterapeutycznych z wykorzystaniem upcyklingu Gabriela Cybuch Agnieszka Zygmont Wykorzystanie muzyki w pracy z ciałem

Może spodoba się również…