Tradycje śląskiej kultury muzycznej (t. XIII)

30,00 40,00 

red. Andrzej Wolański i zespół

Wrocław 2015

Opis

 

„Wysoko oceniam zakres i bogactwo podjętych w XIII tomie Tradycji śląskiej kultury muzycznej tropów badawczych, ich poziom merytoryczny, rzetelność w prowadzeniu rozważań oraz zasadność formułowanych tez, skupionych wokół tytułowych zagadnień kolejnych części publikacji. […] Walory naukowe, poznawcze i edukacyjne całego tomu sprawiają, że nie tylko należy on do ważkich osiągnięć współczesnej nauki, lecz także jest inspiracją dla dalszych badań i twórczych refleksji nad kulturą muzyczną Śląska”.

– z recenzji prof. zw. dr hab. Krystyny Turek

 

„XII tom Tradycji śląskiej kultury muzycznej jest kolejnym elementem niezwykle ważnego programu badawczego prowadzonego przez Akademię Muzyczną we Wrocławiu od 1974 roku, wydatnie przyczyniającego się do głębokiego i wszechstronnego rozpoznania śląskiej kultury muzycznej od średniowiecza do współczesności. Należy do najlepszych publikacji o tej tematyce, jakie ukazały się w ostatnich latach w Polsce”.

– z recenzji prof. IS PAN dra hab. Pawła Gancarczyka

 

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
oprawa

miękka, twarda

Spis treści

 

SPIS TREŚCI

 

Od redakcji / From the Editing Board

 

Artykuł wprowadzający

 

Jan Harasimowicz

Wzdłuż Odry i Wysokiej Drogi. Główne tendencje rozwoju sztuki śląskiej u schyłku średniowiecza i w czasach nowożytnych

Along the Oder River and the High Road: Main Tendencies in the Development of Silesian Art at the Close of the Middle Ages and in Modern Times (summary)

 

I. Pomiędzy konfesjami

 

Tomasz Jeż

Repertuar muzyczny pomiędzy konfesjami. Strategie rekatolizacyjne w nyskim śpiewniku Johannesa Schubarta (1625)

The Musical Repertory Between the Confessions. Re-Catholicising Strategies in the Songbook of Johannes Schubart from Neisse (1625) (summary)

Zenon Mojżysz

Muzyka ewangelików cieszyńskich w pierwszej połowie XVIII wieku – pomiędzy pietyzmem a lojalizmem

Music of Cieszyn Evangelicals in the First Half of the 18th Century – Between Pietism and Loyalism (summary)

Krzysztof Stefański

Kultura muzyczna kościoła św. Bernardyna we Wrocławiu w latach 1648-1741

Musical Culture in Saint Bernardine’s Church in Wrocław in the Years 1648–1741 (summary)

 

II. Wśród bogactwa źródeł

 

Ryszard Wieczorek

Habent sua fata… O wrocławskim Kodeksie 2016 raz jeszcze

Habent sua fata… On Wrocław Codex 2016 Once Again (summary)

Grzegorz Joachimiak

Casus atrybucji utworów Carla Sedlacka z tabulatur lutniowych cystersów krzeszowskich w kontekście odnalezionych dokumentów archiwalnych

The Attribution of Compositions by Carl Sedlack Preserved in the Krzeszów Cistercians’ Collection of Manuscript Lute Tabulatures in the Context of Recently Discovered Archive Sources (summary)

Ludmiła Sawicka

Muzykalia ze zbiorów Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu w świetle inwentarza Josepha Engla

Music Collections in the Capitular Library in Wrocław in the Light of Joseph Engel’s Inventory (summary)

Dawid Ślusarczyk

Kompozycje Gottloba Siegerta (1789-1868) zachowane w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

The Works of Gottlob Siegert (1789–1868) Preserved in the Collection of the University of Wrocław Library (summary)

 

III. Pomiędzy narodami

 

Remigiusz Pośpiech

Józefa Elsnera msza dla Grodkowa

Józef Elsner’s Mass for Grodków (summary)

Agnieszka Drożdżewska

Przedweberowskie ujęcie legendy o Duchu Gór w operze Rübezahl Vincenca Ferrariusa Tučka

The Pre-Weberian Presentation of the Legend of the Mountain Spirit in the Opera Rübezahl by Vincenz Ferrarius Tuček (summary)

Helmut Loos

Relacje na temat wrocławskiego życia muzycznego w lipskim czasopiśmie muzycznym „Signale für die musikalsiche Welt”

Accounts of Wrocław’s Music life in Leipzig’s Music Journal SignalefürdiemusikalischeWelt(summary)

 

IV. W stronę antropologii. Pomiędzy kulturami

 

Bożena Muszkalska

Polifoniczna kultura muzyczna imigrantów z Zagłębia Dąbrowskiego w Wierszynie na Syberii

Polyphonic Musical Culture of the Immigrants from the Dąbrowa Basin in Viershina (Siberia) (summary)

Gabriela Gacek

Muzyczne zakorzenianie się na obcej ziemi. Przemiany w repertuarze tradycyjnym dolnośląskich osadników w latach pięćdziesiątych XX wieku

Musical Rooting in a Foreign Land. The Changes of the Traditional Folk Music Repertoire of the Lower Silesian Settlers in the 1950s (summary)

Luba Kijanowska-Kamińska

Fenomen Opery Śląskiej i „emigracja ekstremalna”

The Phenomenon of Silesian Opera and ‘Extreme Emigration’ (summary)

 

V. Kompozytor śląski – kompozytor na Śląsku. Pomiędzy tożsamościami

 

Anna Granat-Janki

Wrocławskie epizody w biografii i twórczości Marty Ptaszyńskiej

Wrocław Episodes in Marta Ptaszyńska’s Life and Works (summary)

Aleksandra Pijarowska

Ryszard Bukowski – ekstrawertyk czy introwertyk? Próba analizy osobowości kompozytora

Ryszard Bukowski – an Extrovert or Introvert? An Attempt at the Analysis of the Composer’s Personality (summary)

Tomasz Kienik

Symfonizm i technika koncertująca w twórczości Bolesława Szabelskiego

Symphonism and Concertante Technique in Bolesław Szabelski’s Works (summary)

 

VI. Palimpsest, czyli tradycje śląskiej kultury muzycznej. Pomiędzy tradycjami

 

Joanna Subel

Wielkie dzieła wokalno-instrumentalne Johanna Sebastiana Bacha na festiwalu Wratislavia Cantans

Great Vocal-and-Instrumental Works by Johann Sebastian Bach During the ‘Wratislavia Cantans’ Festival (summary)

Izabella Starzec-Kosowska

Festiwal Wratislavia Cantans na ekranie telewizyjnym w latach 1966-2012

‘Wratislavia Cantans’ on Television in the Years 1966–2012 (summary)

Andrzej Wolański

Academia jako palimpsest, czyli trzynaście wcieleń „Tradycji śląskiej kultury muzycznej”

Academia as a Palimpsest, or the Thirteen Incarnations of ‘Traditions of Silesian Musical Culture’ (summary)

 

Noty biograficzne autorów / Biographical Notes on the Authors

Nota o grafice wykorzystanej na okładce

Może spodoba się również…