Tradycje śląskiej kultury muzycznej (t. XIV, cz. 1)

30,00 40,00 

red. Anna Granat-Janki i zespół

Wrocław 2017

Opis

Czternasty tom publikacji Tradycje śląskiej kultury muzycznej powstał z potrzeby uświetnienia i upamiętnienia obchodów wydarzenia pod nazwą Wrocław 2016 Europejska Stolica Kultury. Idea wydania z tej okazji książki zrodziła się w Katedrze Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w której od lat siedemdziesiątych XX wieku prowadzone są badania śląskoznawcze, zainicjowane przez prof. Marię Zduniak. Celem publikacji jest udokumentowanie bogactwa oraz różnorodności kultury muzycznej Śląska i Wrocławia. Jako temat przewodni wybrano zagadnienie tradycji, wyeksponowane w tytule książki. Zamysłem było spojrzenie na kulturę muzyczną Śląska z perspektywy związków obecnego stanu kultury z przeszłością, co stanowi istotę pojęcia „tradycja”. Jednocześnie chcieliśmy zwrócić uwagę na wielokulturowe bogactwo śląskiej muzyki, które jest wynikiem skomplikowanej sytuacji geopolitycznej i społecznej tych ziem.

Tom został wydany w dwóch częściach zawierających ogółem czterdzieści pięć artykułów znakomitych badaczy śląskiej kultury muzycznej pochodzących z Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Wierzymy, że prezentowane studia staną się źródłem inspiracji do dalszych refleksji nad kulturą muzyczną Wrocławia i regionu śląskiego.


SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

 

Od redakcji

From the Editor

 

Wokół historii kultury Śląska / On the History of Silesian Culture

 

Teresa Kulak

Kulturowe dziedzictwo Śląska i Wrocławia (w tysiącletniej perspektywie dziejowej)

The Cultural Heritage of Silesia and Wrocław (from a Millenary Historical Perspective)

Tomasz Jurek

Między Polską, Niemcami i Czechami. Średniowieczny Śląsk i jego kultura

Between Poland, Germany and Bohemia. Medieval Silesia and its Culture

 

W kręgu źródeł kultury muzycznej Śląska / Among the Sources of Silesia’s Musical Culture

 

Paweł Gancarczyk

Petrus Wilhelmi de Grudencz i jego twórczość na Śląsku: przyczynek do kultury muzycznej Nysy przełomu XVI i XVII wieku

Petrus Wilhelmi de Grudencz and His Works in Silesia: a Contribution to the Musical Culture of Nysa/Neisse at the Turn of the Sixteenth Century

Ryszard J. Wieczorek

„Besolte Instrumentisten der Königlichen Stadt Breslaw”: antologia braci Hess (1555) i jej europejski kontekst

‘Besolte Instrumentisten der Königlichen Stadt Breslaw’: the Brothers Hess’s Collection (1555) and Its European Context

Allen Scott

„Dla Polaków mieszkających wśród nas”: Samuel Butschky i rękopis Bohn Mus. Ms. 101 a życie muzyczne polskiej parafii luterańskiej w początkach XVII wieku

‘For the Poles Who Live Among Us’: Samuel Butschky, Bohn Mus. Ms. 101, and the Musical Life of a Polish Lutheran Parish in the Early Seventeenth Century

Katarzyna Spurgjasz

Catholischer Christen Angenehme Seelen-Stärcke oder Catholisches Gesangbuch. O dwóch przekazach XVIII-wiecznego śpiewnika żagańskiego

Catholischer Christen Angenehme Seelen-Stärcke oder Catholisches Gesangbuch. Catholic Songbook from 18th-Century Sagan and Its Two Source Texts

Iwona Świdnicka

Wrocławska działalność Josepha Ignaza Schnabla. Nieznana wersja hymnu Schnabla – próba rekonstrukcji i analizy

Joseph Ignaz Schnabel’s Activity in Wrocław. An Unknown Hymn by Schnabel – an Attempt at Reconstruction and Analysis

Franciszek Koenig

Depozyt śląskiego konserwatora zabytków Ludwiga Burgemeistra (1863-1932) w obszarze kultury muzycznej Śląska

The Input of the Silesian Conservator Ludwig Burgemeister (1863–1932) in the Field of Silesian Musical Culture

 

Różnorodność tradycji religijnych na Śląsku / Diversity of Religious Traditions in Silesia

 

Ewa Hauptman-Fischer

Komedia w klasztorze. Świeckie utwory okolicznościowe w tradycji śląskich cystersów

Comedy in a Monastery. Secular Compositions of Occasional Nature in the Silesian Cistercian Tradition

Grzegorz Joachimiak

Między recepcją a atrybucją. Kompozycje Esaiasa Reusnera mł.i Jacquesa de Saint Luca w utworach Johanna Christopha Lichtensteigera z kolekcji tabulatur lutniowych cystersów krzeszowskich

Between Reception and Attribution. Compositions by Esaias Reusner Junior and Jacques de Saint Luc in the Works by Johann Christoph Lichtensteiger from Grüssau (Krzeszów) Cistercians’ Collection of Lute Tablatures

Tomasz Jeż

Salve Regina z jezuickiego Kłodzka – o rekonstruowaniu tradycji muzycznej

The Salve Regina of the Jesuits of Glatz (Kłodzko): Reconstructing Musical Tradition

Janka Petőczová

Johann Schimrack młodszy ze Spiszu a luterańska kultura muzyczna Śląska

Johann Schimrack Jun. from Spiš (Zips) and the Lutheran Musical Culture of Silesia

Bożena Muszkalska

Moritz Deutsch – reformator muzyki synagogalnej w dziewiętnastowiecznym Wrocławiu

Moritz Deutsch – a Reformer of the Synagogue Music in Nineteenth-Century Wrocław

Mariusz Pucia

Śpiewy religijne społeczności katolickiej na Opolszczyźnie – przyczynek do charakterystyki

Characteristics of Religious Folk Songs of the Catholic Community in the Opole Region

 

Tradycje narodowe / National Traditions

 

Klaus-Peter Koch

Kultura muzyczna Śląska i środkowych Niemiec. Migracja muzyków ze środkowych Niemiec na Śląsk. Migracja śląskich muzyków do środkowych Niemiec

Musical Culture of Silesia and Central Germany. The Migration of Central-German Musicians to Silesia. The Migration of Silesian Musicians to Central Germany

Luba Kijanowska-Kamińska, Natalia Syrotyńska

Wpływ Ślązaków na kształtowanie kulturowo-społecznego oblicza Lwowa w okresie od XIV do XVII wieku

The Influence of Silesians on Lviv’s Cultural and Social Face in the 16th and 17th Centuries

Jagna Dankowska

Etos inteligencji jako źródło tożsamości współczesnej kultury muzycznej Śląska

The Ethos of the Intelligentsia As the Source of Identity of Contemporary Music Culture of Silesia

 

Tradycje muzyki ludowej / Folk Music Traditions

 

Magdalena Dziadek

Kolekcja pieśni słowiańskich Pawła Stalmacha ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej

Paweł Stalmach and His Collection of Czech Folk Songs Preserved at Książnica Cieszyńska

Zbigniew J. Przerembski

Do problematyki muzyki tradycyjnej na Śląsku: od czasów prehistorycznych do końca XVIII wieku

On the Issues of Traditional and Folk Instrumental Ensembles in Silesia: from Prehistorical Time to the End of the 18th Century

Magdalena Szyndler

Folklor muzyczny Beskidu Śląskiego na przykładzie Istebnej, Koniakowa i Jaworzynki w kontekście kulturowym i historycznym. Badania własne

The musical folklore of Silesian Beskids. Istebna, Koniaków and Jaworzynka case study in cultural and historical context. Own research

 

Noty biograficzne autorów / Biographical Notes on the Authors

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
oprawa

miękka, twarda

Może spodoba się również…