Tradycje śląskiej kultury muzycznej (tom XV)

30,00 

red. A. Granat-Janki

Wrocław 2020

Na stanie

Opis

 

Oddajemy do rąk czytelników XV tom cyklicznie ukazującej się publikacji Tradycje śląskiej kultury muzycznej. Książka ma związek z badaniami prowadzonymi w Katedrze Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Kontynuowane nieprzerwanie od 1980 roku – służą one ukazaniu swoistych cech owej kultury, ukształtowanych w wyniku nakładania się na siebie różnorodnych warstw tradycji: narodowych, religijnych i artystycznych. Tom zawiera 21 artykułów wybitnych naukowców, znawców kultury muzycznej Śląska pochodzących z różnych ośrodków akademickich i placówek naukowych znajdujących się w Polsce i za granicą: w Austrii, w Czechach, w Niemczech, na Słowacji i na Ukrainie. Tematyka artykułów dotyczy takich zagadnień, jak tożsamość śląskiej kultury, obecność muzyki w instytucjach kościelnych i świeckich oraz na dworach, związki ważnych postaci muzycznych ze Śląskiem, a także muzyka ludowa i artystyczna twórców śląskich. Zapraszając do lektury wyżej wspomnianych prac naukowych, wierzymy, że treści w nich zawarte pozwolą dostrzec bogactwo śląskiej kultury muzycznej i pogłębić wiedzę na jej temat.

 

We present the 15th volume of the series entitled Traditions of Silesian Musical Culture. The publication derives from the activity of the Chair of Music Theory and History of Silesian Musical Culture at the Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław. The research conducted at the Chair has been continued since 1980 and is aimed at demonstrating distinctive features of Silesian culture that arose from the overlapping of various national, religious and artistic traditions. The volume includes 24 articles by eminent scholars, experts on the musical culture of Silesia, from various academic and research centres in Poland as well as Austria, Czech Republic, Germany, Slovakia, and Ukraine. The subject matter concerns such issues as the identity of Silesian culture, the presence of music at church and secular institutions, and at courts, the connections between important music figures and Silesia, and folk and artistic music by Silesian composers. We believe that the issues raised in the above-mentioned scholarly texts will allow the readers to discover the richness and broaden the knowledge of Silesian musical culture.

 

Informacje dodatkowe

Waga 830 g
Wymiary 16 × 2 × 23 cm

Spis treści

 

SPIS TREŚCI

 

Wprowadzenie/Introduction

 

Piotr Oszczanowski

Oryginalność – czyli rzecz o tym, co nas wyróżnia. Sztuka i rzemiosło artystyczne na Śląsku w czasach nowożytnych (1526–1740)

Originality – What Makes Us Distinct. Art and Artistic Craft in Silesia in Modern Times (1526–1740) (summary)

 

Życie muzyczne na Śląsku  / Musical life in Silesia

 

    1. Muzyka na dworach / Music at courts

 

Barbara Przybyszewska-Jarmińska

Patronat muzyczny biskupów wrocławskich Karola Habsburga i Karola Ferdynanda Wazy (1608–1655)

Musical Patronage of Wrocław Bishops Charles Habsburg and Charles Ferdinand Vasa (1608–1655) (summary)

Agnieszka Drożdżewska

Śląskie epizody z życia i działalności muzycznej księcia Antoniego Henryka Radziwiłła (1775–1833)

Silesian Episodes from the Life and Musical Activity of Prince Antoni Henryk Radziwiłł (1775–1833) (summary)

Grzegorz Joachimiak

The Court Capelle at Pszczyna (Pless, Pleß) in Silesia: the History and an Introduction to the Reconstruction of the Musical Repertoire

Kapela dworska w śląskiej Pszczynie (Pless, Pleß): historia i wprowadzenie do rekonstrukcji repertuaru muzycznego (streszczenie)

 

 

    1. Muzyka w instytucjach kościelnych i świeckich / Music at church and secular institutions

 

Ewa Hauptman-Fischer

Recently Discovered Early-Eighteenth-Century Musical Manuscripts from the Cistercian Monastery of Kamieniec Ząbkowicki

Nowo odnalezione rękopisy muzyczne z klasztoru cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim z początku XVIII wieku (streszczenie)

Janka Petőczová

Choral Singing in Levoča/Leutschau in the Middle of the 19th Century: Parallels with the Development of the Wrocław Choral Movement

Śpiew chóralny w Lewoczy w połowie XIX wieku: porównanie z wrocławskim ruchem chóralnym (streszczenie)

 

 

    1. Muzycy związani ze Śląskiem / Musicians affiliated with Silesia

 

Stephan Lewandowski

Adolph Friedrich Hesse Going West. Influences of the Theoretical School of Johann Christian Heinrich Rinck and Beyond

Adolph Friedrich Hesse wędruje na zachód. Wpływy szkoły teoretycznej Johanna Christiana Heinricha Rincka i innych (streszczenie)

Helmut Loos

Felix Mendelssohn Bartholdy and His Connections with Silesia

Felix Mendelssohn Bartholdy i jego związki ze Śląskiem (streszczenie)

Michael Heinemann

Correspondence from Wrocław: August Kahlert and the Neue Zeitschrift für Musik

Korespondencja z Wrocławia. August Kahlert i „Neue Zeitschrift für Musik” (streszczenie)

Joanna Subel

Działalność artystyczna dra Edmunda Nicka, kierownika działu muzycznego Wrocławskiej Rozgłośni Radiowej w latach 1924–1933

The Artistic Activity of Dr Edmund Nick, Head of the Music Section of the Wrocław Radio Station in the Years 1924–1933 (summary)

Lyuba Kyyanovska-Kaminska, Zoryana Lastovetska-Solanska

Students of Adam Didur’s Vocal School and Their Activities for the Development of Silesian Operatic Art

Wychowankowie szkoły wokalnej Adama Didura i ich działalność na rzecz sztuki operowej na Śląsku (streszczenie)

 

 

Śląska kultura – między narodami i konfesjami / Silesian culture – between nations and confessions

 

Bożena Muszkalska

The Acoustic Environment of the Interwar Breslau in the Egodocuments of Jewish Residents

Aura foniczna międzywojennego Wrocławia w egodokumentach mieszkańców żydowskiego pochodzenia (streszczenie)

 

 

Śląska muzyka ludowa / Silesian folk music

 

Jerzy Przerembski

Rytualna antymuzyka w tradycji kulturowej Śląska

Ritual Anti-Music in the Cultural Tradition of Silesia (summary)

Mariusz Pucia

The First Polish Language Recordings of the Folk Music of Silesia from 1913, i.e. the Berlin Collection of Paul Schmidt

Pierwsze polskojęzyczne nagrania muzycznego folkloru Śląska z 1913 roku, czyli berliński zbiór Paula Schmidta (streszczenie)

 

Twórczość kompozytorów śląskich (XVIII–XXI wiek) / Music by Silesian composers (18th–21st centuries)

 

Miłosz Kula

Idiomatyczne cechy języka muzycznego symfonii Carla Dittersa von Dittersdorfa

Idiomatic Features of Musical Language in Carl Ditters von Dittersdorf’s Symphonies (summary)

Stanislav Pecháček

Relations Between Leoš Janáček and Józef Męcina-Krzesz in the Cantata The Lord’s Prayer

Związki Leoša Janáčka i Józefa Krzesza-Męciny za sprawą kantaty Pater noster (streszczenie)

Jolanta Szulakowska-Kulawik

Sacrum w późnych utworach Wojciecha Kilara

Sacrum in Wojciech Kilar’s Late Works (summary)

Gesine Schröder

Multimedia Artists and Dead Authors: On Katarzyna Głowicka’s and Jagoda Szmytka’s More Recent Productions

Multimedialni artyści i martwi autorzy. Omówienie najnowszej twórczości Jagody Szmytki i Katarzyny Głowickiej (streszczenie)

Anna Granat-Janki

Miasto Wrocław w muzyce kompozytorów środowiska wrocławskiego

The City of Wrocław in Music by Wrocław-Based Composers (summary)

Aleksandra Pijarowska

Critics on Jan Antoni Wichrowski. Comments on Music Reception

Jan Antoni Wichrowski piórem krytyków. Uwagi do recepcji twórczości (streszczenie)

Katarzyna Bartos

Musical Souvenir from the Gulf of Mexico – …como el sol y la mar… by Grażyna Pstrokońska-Nawratil

Muzyczny souvenir znad Zatoki Meksykańskiej – …como el sol e la mar… Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil (streszczenie)

Może spodoba się również…