Wieloznaczność dźwięku. Sound Ambiguity (tom 6)

20,00 

 

red. M. Krymska, J. Bielak, M. Winsław

Wrocław 2021

Na stanie

SKU: 978-83-65473-30-1 Kategoria:

Opis

 

Zapraszamy czytelników do lektury kolejnego tomu z cyklu Wieloznaczność dźwięku, stanowiącego forum prezentacji prac młodych badaczy – studentów oraz niedawnych absolwentów teorii muzyki i muzykologii z ośrodków akademickich w Polsce i za granicą. Niniejszy tom wypełnia czternaście artykułów. Bogactwo i różnorodność poruszanej problematyki dowodzą, jak wieloaspektowe jest tytułowe zagadnienie. Tym razem szeroko rozumiana wieloznaczność dźwięku zainspirowała autorów do zgłębienia tematów odnoszących się do dźwięku jako nośnika sensów i znaczeń, do rozważań interdyscyplinarnych zakotwiczonych w przestrzeni badań psychologicznych, do analiz dotykających zagadnień intertekstualności, rezonansu kulturowego, funkcji muzyki i dźwięku oraz strategii kompozytorskich, a także do prezentacji koncepcji i idei muzycznych. Publikacja ukazuje zaangażowanie autorów oraz pasję, z jaką kształtują oni swoje zainteresowania naukowe i doskonalą warsztat. Ufamy, że wyniki ich prac przyciągną uwagę czytelników i okażą się inspirujące do prowadzenia dalszych dociekań.

 

We invite the readers to delve into another volume of the series Sound Ambiguity, which presents works by young researchers – students and recent graduates of music theory and musicology from academic centres in Poland and abroad. The volume contains fourteen articles. The range and diversity of their topics prove how multifaceted the title issue is. This time the widely understood ambiguity of sound inspired the authors to explore areas related to sound as a carrier of meanings and senses, to undertake interdisciplinary reflection anchored in the field of psychological research, to conduct analyses touching upon the issues of intertextuality, cultural resonance, functions of music and sound as well as compositional strategies, and to present musical concepts and ideas. The publication shows the commitment of the authors and the passion with which they shape their scholarly interests and perfect their skills and techniques. We trust that the results of their work will attract the attention of readers and inspire further scholarly inquiries.

 

Spis treści

  Wprowadzenie   Manuel Dominguez Salas Teoria d1 Julio Estrady / Theory d1 by Julio Estrada (summary) Oskar Łapeta Serenadi kuolemalle, III Koncert fortepianowy „Gift of Dreams” i On the Last Frontier Einojuhaniego Rautavaary w kontekście jego „kompozycji anielskich” / Einojuhani Rautavaara’s Serenadi kuolemalle, Piano Concerto No. 3 Gift of Dreams and On the Last Frontier in the Context of His ‘Angelic Compositions’ (summary) Monika Kozakiewicz Muzyka dla mózgu – efekt Mozarta w świetle polskich i zagranicznych badań / Music for the Brain – the Mozart Effect in Polish and Foreign Research (summary) Karolina Pawlik Funkcje organów w utworze Niedziela Palmowa w Nazareth Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil / Organ Functions in the Composition Palm Sunday in Nazareth by Grażyna Pstrokońska-Nawratil (summary) Natalia Białas Symboliczny obraz metropolii w utworze Algorytm snu wielkiego miasta na marimbę Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil / A Symbolic Image of the Metropolis in the Piece An Algorithm of the Dream of a Great City for Marimba by Grażyna Pstrokońska-Nawratil (summary) Katarzyna Bartos Dźwięki kosmosu w Tryptyku „Galaktikos” Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil / The Sounds of Cosmos in the Galaktikos Triptych by Grażyna Pstrokońska (summary) Jan Bielak Muezin vs muezin szalony – Pieśni muezina szalonego op. 42 Karola Szymanowskiego w kontekście muzyki arabskiej / A Muezzin Vs. the Infatuated Muezzin – Songs of the Infatuated Muezzin, Op. 42 by Karol Szymanowski in the Context of Arabic Music (summary) Maciej Michaluk Estetyka muzycznych kultur alternatywnych w dobie Internetu / Aesthetics of Musical Alternative Cultures in the Internet Era (summary) Martyna Krymska Sinfonietta na dwie orkiestry smyczkowe Kazimierza Serockiego. Wieloznaczność terminologiczna i aspekty analityczne / Sinfonietta for Two String Orchestras by Kazimierz Serocki. Terminological Ambiguity and Analytical Aspects (summary) Olga Myronenko-Michejszyna Trzy poematy Henri Michaux Witolda Lutosławskiego: znaczenie współdziałania kompozytorskiego tekstu i jego wersji wykonawczych w ujawnieniu właściwości rytmicznej organizacji utworu / Three Poems of Henri Michaux by Witold Lutosławski. The Relationship Between the Composer’s Text and Its Performances As an Aspect Revealing the Rhythmic Organization of the Composition (summary) Aleksandra Machura Relacje intertekstualne w utworze Carmina de tempore Rafała Augustyna / Intertextual Relations in Carmina de tempore by Rafał Augustyn (summary) Bartłomiej Majkrzak Muzyczne epitafium. Maurice Duruflé – Preludium i fuga ALAIN op. 7 / Musical Epitaph. Maurice Duruflé – Prelude and Fugue ALAIN, Op. 7 (summary) Karol Knapiński Fraszki współcześnie. Twórczość Jana Kochanowskiego w utworach Jana Fotka i Katarzyny Danel / Modern Epigrams. Jan Kochanowski’s Poetry in Jan Fotek’s and Katarzyna Danel’s Compositions (summary) Magdalena Gorwa Hołd i pamięć – muzyczne epitafium w twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego, Krzysztofa Pendereckiego i Andrzeja Panufnika / Homage and Remembrance – Henryk Mikołaj Górecki’s, Krzysztof Penderecki’s and Andrzej Panufnik’s Musical Epitaphs (summary)